Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 65/2008   Sporządzono: 2008-12-17  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 17 grudnia 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Jerzego Mazgaja Prezesa Zarządu, który poinformował, że nabył 10 586 akcji spółki Alma Market SA w dniach od 11 do 17 grudnia 2008 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie 22,54 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 64/2008   Sporządzono: 2008-12-11  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 11 grudnia 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Jerzego Mazgaja Prezesa Zarządu, który poinformował, że nabył 6 224 akcje spółki Alma Market SA w dniach od 9 do 10 grudnia 2008 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie 23,23 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 63/2008   Sporządzono: 2008-12-08  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 8 grudnia 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Jerzego Mazgaja Prezesa Zarządu, który poinformował, że nabył 10 719 akcji spółki Alma Market SA w dniach od 4 do 8 grudnia 2008 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie 21,39 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 62/2008   Sporządzono: 2008-12-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 5 grudnia 2008 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu o zmniejszeniu ilości posiadanych akcji poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Alma Market S.A., w wyniku transakcji rozliczonych w dniu 2 grudnia 2008 r.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 61/2008   Sporządzono: 2008-12-03  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 03 grudnia 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Jerzego Mazgaja Prezesa Zarządu, który poinformował, że nabył 10 170 akcji Alma Market SA w dniach od 28 listopada do 3 grudnia 2008 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie 20,39 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 60/2008   Sporządzono: 2008-11-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że otrzymał datowane na 25 listopada 2008 r., zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o następującej treści

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu bieżącego dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB-K 58/2008   Sporządzono: 2008-11-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w przesłanym raporcie bieżącym nr 58 z dnia 27 listopada 2008 roku błędnie podano datę wpłynięcia pisma, którego dotyczył raport bieżący. Błędnie podano datę 27 maja 2008 r., a nie jak było w rzeczywistości 27 listopada 2008 r. Poniżej zamieszczona została poprawna treść raportu

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 59/2008   Sporządzono: 2008-11-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 27 listopada 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Jerzego Mazgaja Prezesa Zarządu, który poinformował, że nabył 10 000 akcji Alma Market SA w dniach od 25 do 26 listopada 2008 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie 22,58 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 58/2008   Sporządzono: 2008-11-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 27 maja 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, który poinformował, że w wyniku dokonania w dniu 13 listopada 2008 roku wpisu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego ALMA MARKET SA w związku z rejestracją akcji serii F, zmianie uległ jego udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALMA MARKET SA.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 57/2008   Sporządzono: 2008-11-21  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 21 listopada 2008 roku wpłynęło do Spółki postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 13 listopada 2008 roku wpisu podwyższenia kapitału zakładowego ALMA MARKET SA do kwoty 5 428 990 zł. Kapitał zakładowy Spółki przed jego rejestracją wynosił 4 316 990 zł.

  zobacz szczegóły
 • Wygaśnięcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 56/2008   Sporządzono: 2008-10-07  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 6 października 2008 r. w wyniku zarejestrowania 8 021 810 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Vistula & Wólczanka S.A wygasło porozumienie, o którym spółka informowała w raportach bieżących nr: 51/2008 i 52/2008, pomiędzy następującymi podmiotami

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja osoby nadzorującej

  Numer raportu: RB 55/2008   Sporządzono: 2008-09-30  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 30 września 2008 roku Pan Mariusz Kaczmarczyk poinformował o rezygnacji z dniem dzisiejszym z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET SA. Przyczyną złożenia rezygnacji jest fakt, iż Pan Mariusz Kaczmarczyk pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Paradise Group Sp. z o.o., która to spółka w dniu 30 września 2008 roku została nabyta przez ALMA MARKET SA, w wyniku czego stała się spółką zależną ALMA MARKET SA.

  zobacz szczegóły
 • Podpisanie znaczących umów i zakup aktywów o znaczącej wartości

  Numer raportu: RB 54/2008   Sporządzono: 2008-09-30  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w związku z realizacją uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA z dnia 25 lipca 2008 r., w dniu 30 września 2008 roku, z podmiotem IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zostały podpisane następujące umowy

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 53/2008   Sporządzono: 2008-09-16  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 15 września 2008 roku ALMA MARKET SA podpisała ze spółką Vistula&Wólczanka SA z siedzibą w Krakowie umowę objęcia akcji serii G spółki Vistula&Wólczanka SA. Przedmiotem umowy jest objęcie przez ALMA MARKET SA zaoferowanych 3 208 774 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Vistula&Wólczanka SA o wartości nominalnej 0,20 PLN każda i cenie emisyjnej 5,70 PLN każda. Łącznie wartość przedmiotu umowy wynosi 18 290 tys. PLN.

  zobacz szczegóły
 • Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 52/2008   Sporządzono: 2008-09-04  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 4 września 2008 roku spółka podpisała aneks do umowę porozumienia z dnia 1 września z: Wojciechem Kruk i Pawłem Cieślikiem wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą WK Investment spółka cywilna Wojciech Kruk, Paweł Cieślik z siedzibą w Poznaniu, oraz Ewą Kruk, Ewą Kruk-Cieślik i Wojciechem Henrykiem Kruk wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą ECK Investment spółka cywilna Ewa Kruk, Ewa Kruk-Cieślik, Wojciech Henryk Kruk z siedzibą w Poznaniu. O umowie do której podpisano aneks Alma Market S.A. informowała w raporcie bieżącym nr RB 51/2008 z dnia 2 września 2008 r.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 51/2008   Sporządzono: 2008-09-02  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 1 września 2008 roku spółka podpisała umowę porozumienia z następującymi podmiotami: Wojciechem Kruk i Pawłem Cieślikiem wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą WK Investment spółka cywilna Wojciech Kruk, Paweł Cieślik z siedzibą w Poznaniu, oraz Ewą Kruk, Ewą Kruk-Cieślik i Wojciechem Henrykiem Kruk wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą ECK Investment spółka cywilna Ewa Kruk, Ewa Kruk-Cieślik, Wojciech Henryk Kruk z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest porozumienie w sprawie doprowadzenia do zakończenia z sukcesem emisji akcji Vistula&Wólczanka S.A. serii G.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 50/2008   Sporządzono: 2008-08-29  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 29 sierpnia 2008 roku spółka podpisała umowę kredytową z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie nowych obiektów handlowych – ALMA Delikatesy. Kredyt o wartości 49 mln zł, został udzielony na okres od 29.08.2008 do 05.05.2016 i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniach 28 czerwca 2008 r. i 25 lipca 2008 r.

  Numer raportu: RB 49/2008   Sporządzono: 2008-07-25  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 28 czerwca 2008 roku i 25 lipca 2008 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 25 lipca 2008 roku

  Numer raportu: RB 48/2008   Sporządzono: 2008-07-25  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 25 lipca 2008 roku.

  zobacz szczegóły
 • Wyniki wyceny spółki Paradise Group Sp. z o.o.

  Numer raportu: RB 47/2008   Sporządzono: 2008-07-24  

  Zarząd ALMA MARKET SA przekazuje do publicznej wiadomości treść listu otrzymanego od PwC Polska Sp. z o.o. dotyczącego wyników oszacowania wartości rynkowej 100% kapitału własnego spółki Paradise Group Sp. z o.o. w związku z planowaną transakcją nabycia udziałów w tej spółce. Wartość rynkowa spółki Paradise Group na dzień 30 kwietnia 2008 roku, przy założeniu pełnej kontroli oraz przy uwzględnieniu braku płynności udziałów, została oszacowana przez PwC Polska Sp. z o.o. na poziomie 79,0 mln PLN.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 46/2008   Sporządzono: 2008-07-17  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w związku z podpisaną dnia 16 lipca 2008 roku umową kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem BGŻ SA z siedzibą w Warszawie, wzrosła wartość wszystkich umów zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy do wysokości 27 200 tys. zł. Na tą kwotę składają się: umowa kredytu w rachunku bieżącym o wartości 5 mln zł z dnia 16 lipca 2008, a także umowa gwarancji bankowej i umowa kredytu inwestycyjnego.

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja osoby zarządzającej

  Numer raportu: RB 45/2008   Sporządzono: 2008-07-16  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 15 lipca 2008 roku Pan Grzegorz Pilch poinformował o rezygnacji z dotychczas pełnionej funkcji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego spółki. Przyczyną złożenia rezygnacji jest objęcie funkcji Wiceprezesa Zarządu w spółce Vistula & Wólczanka SA.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 44/2008   Sporządzono: 2008-07-15  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 14 lipca 2008 roku spółka podpisała z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Przedmiotem aneksu do umowy jest podwyższenie wartości limitu kredytowego o 20 mln zł, do maksymalnej wartości 45 mln zł i adekwatna zmiana warunków zabezpieczeń. W ramach limitu kredytowego spółka może wykorzystać: sublimit w formie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty: 20 mln PLN, sublimit w formie kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym do kwoty: 20 mln PLN i sublimit na gwarancje bankowe do kwoty 10 mln PLN. O aneksowanej umowie kredytowej spółka informowała w raportach bieżących nr: 43/2007 i 17/2008.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 43/2008   Sporządzono: 2008-07-10  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 9 lipca 2008 roku spółka podpisała umowę najmu z GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem lokalu w Centrum Handlowym zlokalizowanym w Częstochowie, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Uzupełnienie informacji o powołanej osobie nadzorującej

  Numer raportu: RB 42/2008   Sporządzono: 2008-07-03  

  Zarząd ALMA MARKET SA w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 41/2008 z 28 czerwca 2008 r., przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane w dniu 3 lipca 2008 r. oświadczenie od Pana Gwidona Wójcika, powołanego z dniem 28 czerwca 2008 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET SA w skład Rady Nadzorczej spółki.

  zobacz szczegóły

TAGI