Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 16/2008   Sporządzono: 2008-04-07  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 7 kwietnia 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Jerzego Mazgaja prezesa zarządu, który poinformował, że podmiot przez niego kontrolowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nabył 12 000 akcji spółki w dniach od 31 marca do 4 kwietnia 2008 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie 84,52 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 15/2008   Sporządzono: 2008-04-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 31 marca 2008 roku do spółki wpłynęła podpisana w dniu 26 marca 2008 roku umowa najmu z PRESTIŻ MGC INWEST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Polkowicach. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń w Centrum Handlowo-Usługowym CUPRUM ARENA w Lubinie, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 14/2008   Sporządzono: 2008-03-25  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 25 marca 2008 roku do spółki wpłynęła podpisana w dniu 20 marca 2008 roku umowa najmu z Manufaktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń w Centrum Handlowym Manufaktura w Łodzi, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 13/2008   Sporządzono: 2008-03-14  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 14 marca 2008 roku, Spółka podpisała z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu inwestycyjnego (RB 35/2007 z dnia 25.09.2007). Przedmiotem aneksu jest podwyższenie wartości finansowania nakładów związanych z zakupem, przebudową, wyposażeniem oraz uruchomieniem obiektu handlowego ALMA Delikatesy w Sopocie. Kredyt o wartości 42 mln zł, został udzielony na okres od 24 września 2007 roku do 30 września 2023 roku.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 12/2008   Sporządzono: 2008-03-12  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 11 marca 2008 roku wpłynęło do spółki postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 18 lutego 2008 roku wpisu podwyższenia kapitału zakładowego ALMA MARKET SA do kwoty 4 243 587 zł. Kapitał zakładowy spółki przed jego rejestracją w KDPW w dniu 10 października 2007 roku wynosił 4 216 990 zł.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 11/2008   Sporządzono: 2008-03-03  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 3 marca 2008 roku spółka podpisała umowę najmu z Akademią Sztuk Pięknych z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń w budynku zabytkowym „Wielka Zbrojownia” w Gdańsku, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy. O przedwstępnej umowie dotyczącej tego obiektu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2007.

  zobacz szczegóły
 • Rozwiązanie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 10/2008   Sporządzono: 2008-02-29  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 28 lutego 2007 roku spółka rozwiązała z tym dniem przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonych w Krakowie przy ulicy Pilotów na rzecz firmy LEOPARD SA z siedzibą w Krakowie i umowy, które nie mogły być realizowane w związku z tym (o zawarciu umów informowano w grudniu 2006 roku).

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 09/2008   Sporządzono: 2008-02-18  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 18 lutego 2008 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie o podpisaniu dnia 15 lutego 2008 roku umowy najmu z Centrum Handlowym Polska 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanym przez ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez ALMA MARKET SA pomieszczeń położonych w Centrum Handlowym w Szczecinie z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 08/2008   Sporządzono: 2008-02-14  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 14 lutego 2008 roku do spółki wpłynęło zawiadomienie od jednostki zależnej – Alma Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o podpisaniu, dnia 11 lutego 2008 roku, umowy przedwstępnej z Budimex Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 07/2008   Sporządzono: 2008-02-04  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 4 lutego 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Jerzego Mazgaja prezesa zarządu, który poinformował, że podmiot przez niego kontrolowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w dniu 31 stycznia 2008 roku w transakcji pakietowej, pozasesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nabył 20 000 sztuk akcji ALMA MARKET SA po cenie 105 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 06/2008   Sporządzono: 2008-02-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 1 lutego 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od członka zarządu, który w dniu 31 stycznia 2008 roku w transakcji pakietowej, pozasesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zbył 20 000 sztuk akcji ALMA MARKET SA po cenie 105 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu bieżącego dotyczącego zawarcia znaczącej umowy

  Numer raportu: RB-K 05/2008   Sporządzono: 2008-01-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w przesłanym raporcie bieżącym nr 5 z dnia 28 stycznia 2008 roku błędnie podano datę, do której obowiązywać będzie przedłużona umowa kredytowa. W wyniku podpisanego aneksu z BRE Bankiem SA nastąpiło przedłużenie okresu kredytowania do dnia 26 stycznia 2009 roku, a nie jak podano wcześniej 26 stycznia 2007 roku. Poniżej zamieszczona została poprawna treść raportu

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 05/2008   Sporządzono: 2008-01-28  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 28 stycznia 2008 roku spółka podpisała z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytowej dotyczącej kredytu w rachunku bieżącym. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu kredytowania do 26 stycznia 2007 roku oraz podniesienie wartości kredytu z 5 do 7 mln zł.

  zobacz szczegóły
 • Rozwiązanie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 04/2008   Sporządzono: 2008-01-24  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 23 stycznia 2008 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od spółki zależnej Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie, że Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku zwrócił weksel wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Krakchemia SA i poręczony przez ALMA MARKET SA do kwoty 22 mln zł, w związku z czym nastąpiło wygaśnięcie poręczenia wekslowego.

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

  Numer raportu: RB 03/2008   Sporządzono: 2008-01-21  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczących umów

  Numer raportu: RB 02/2008   Sporządzono: 2008-01-15  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 14 stycznia 2008 roku spółka podpisała trzy umowy najmu z Inter IKEA Centre Polska S.A z siedzibą w Jankach. Przedmiotem umów jest najem przez ALMA MARKET SA pomieszczeń położonych w Centrach Handlowych we Wrocławiu, Łodzi oraz Poznaniu z przeznaczeniem na obiekty handlowe ALMA Delikatesy. Najem powierzchni w każdym z centrów został uregulowany odrębnymi umowami.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

  Numer raportu: RB 01/2008   Sporządzono: 2008-01-02  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2007 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl

  zobacz szczegóły

TAGI