Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 51/2008   Sporządzono: 2008-09-02  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 1 września 2008 roku spółka podpisała umowę porozumienia z następującymi podmiotami: Wojciechem Kruk i Pawłem Cieślikiem wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą WK Investment spółka cywilna Wojciech Kruk, Paweł Cieślik z siedzibą w Poznaniu, oraz Ewą Kruk, Ewą Kruk-Cieślik i Wojciechem Henrykiem Kruk wspólnikami spółki cywilnej działającej pod firmą ECK Investment spółka cywilna Ewa Kruk, Ewa Kruk-Cieślik, Wojciech Henryk Kruk z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest porozumienie w sprawie doprowadzenia do zakończenia z sukcesem emisji akcji Vistula&Wólczanka S.A. serii G.

Zgodnie z zawartym porozumieniem strony porozumienia są zobowiązane do:
1. wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które zwołane zostało na dzień 4 września 2008 roku (zwanym też dalej Walnym Zgromadzeniem);
2. wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Emitenta posiadanych przez daną stronę Porozumienia;
3. wspólnego głosowania we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności wspólnego głosowania "za" podjęciem wszelkich uchwał związanych z emisją akcji Emitenta serii G na warunkach zgodnych z propozycjami uchwał Zarządu z zastrzeżeniem, iż cena emisyjna jednej akcji Emitenta serii G nie będzie w żadnym wypadku wyższa niż 5,50 PLN (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy);
4. wspólnego głosowania przeciwko wszelkim uchwałom mającym na celu uchwalenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
Porozumienie zawiera zobowiązanie spółki ALMA MARKET SA. do objęcia i opłacenia w całości wszystkich akcji Emitenta serii G, które zostaną zaoferowane do objęcia tej spółce, pod warunkiem, że cena oferowanych akcji Emitenta serii G będzie nie wyższa niż 5,50 PLN (pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Alma Market SA w wyniku wykonania tej umowy nabędzie 4 010 905 akcji Vistula&Wólczanka S.A. po cenie 5,50 PLN za jedną akcję, tj. łączną wartość 22 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI