Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Powołanie osoby nadzorującej

  Numer raportu: RB 41/2008   Sporządzono: 2008-06-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 28 czerwca 2008 roku podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej spółki Pana Gwidona Wójcika.

  zobacz szczegóły
 • Powołanie osób zarządzających na nową kadencję

  Numer raportu: RB 40/2008   Sporządzono: 2008-06-28  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 28 czerwca 2008 roku w związku z upływem kadencji, powołało trzyosobowy zarząd spółki na nową kadencję w dotychczasowym składzie, powierzając członkom zarządu dotychczas pełnione funkcje.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Numer raportu: RB 39/2008   Sporządzono: 2008-06-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2008 r. została podjęta decyzja o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2008 r. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 25 lipca 2008 r. o godzinie 12:00, w Krakowie, przy ul. Pilotów 6.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 28 czerwca 2008 roku

  Numer raportu: RB 38/2008   Sporządzono: 2008-06-28  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 28 czerwca 2008 roku.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 37/2008   Sporządzono: 2008-06-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 27 czerwca 2008 roku wpłynęło do spółki postanowienie z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 16 czerwca 2008 roku wpisu podwyższenia kapitału zakładowego ALMA MARKET SA do kwoty 4 316 990 zł. Kapitał zakładowy spółki przed jego rejestracją w KDPW w dniu 11 czerwca 2008 roku wynosił 4 243 587 zł.

  zobacz szczegóły
 • Kandydatura Pana Gwidona Wójcika do Rady Nadzorczej ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 36/2008   Sporządzono: 2008-06-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 27 czerwca 2008 roku, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" poinformowało spółkę, iż zamierza zgłosić kandydaturę Pana Gwidona Wójcika w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 28 czerwca 2008 roku.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej wraz z raportem bieżącym w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 35/2008   Sporządzono: 2008-06-20  

  Działając zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie ujawnia niniejszym informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy „o obrocie instrumentami finansowymi” o tym, że ALMA MARKET S.A. w wyniku transakcji zrealizowanych na GPW do 21 maja 2008 roku, nabyła 3 998 927 akcji spółki Vistula & Wólczanka S.A. z siedzibą w Krakowie za cenę 38 451 tys. zł, które stanowiły 4,98% w kapitale zakładowym tej spółki. Z akcji tych przysługiwało 3 998 927 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Vistula & Wólczanka S.A.

  zobacz szczegóły
 • Projekty uchwał na WZA które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2008 roku

  Numer raportu: RB 34/2008   Sporządzono: 2008-06-20  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie w załączonym pliku przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2008 roku. 

  zobacz szczegóły
 • Sprostowanie do opinii i raportu biegłego rewidenta

  Numer raportu: RB 33/2008   Sporządzono: 2008-06-20  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do spółki sprostowania do Opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ALMA MARKET SA oraz do Raportu uzupełniającego opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ALMA MARKET SA za 2007 rok.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 32/2008   Sporządzono: 2008-06-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 13 czerwca 2008 roku wpłynęły do spółki zawiadomienia w związku z nabyciem akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki przez dwóch członków zarządu i prokurenta spółki.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 31/2008   Sporządzono: 2008-06-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 12 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza spółki w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu spółki, dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2008 rok.

  zobacz szczegóły
 • Wykup obligacji Spółki

  Numer raportu: RB 30/2008   Sporządzono: 2008-06-10  

  W dniu 10 czerwca 2008 roku na podstawie Ustawy o obligacjach, uchwały walnego zgromadzenia nr 37/05/04 oraz uchwały Zarządu ALMA MARKET SA nr 4/04/2007, spółka wykupiła 100 000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 grosz (jeden grosz) każda, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa subskrybowania i objęcia akcji serii E. Z chwilą wykupu obligacje ulegają umorzeniu.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E

  Numer raportu: RB 29/2008   Sporządzono: 2008-06-10  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 10 czerwca 2008 roku otrzymał zawiadomienie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, że w dniu 11 czerwca 2008 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 73 403 akcji zwykłych na okaziciela serii E ALMA MARKET SA.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja i dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

  Numer raportu: RB 28/2008   Sporządzono: 2008-06-10  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 9 czerwca 2008 roku podjął uchwałę nr 451/2008 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 73 403 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki oraz o wprowadzeniu ich z dniem 11 czerwca 2008 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 11 czerwca 2008 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRCHM00015”.

  zobacz szczegóły
 • Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

  Numer raportu: RB 27/2008   Sporządzono: 2008-06-10  

  W związku z zakończeniem realizacji 3-letniego programu motywacyjny dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla spółki, polegającym na obejmowaniu akcji spółki przez osoby uczestniczące w programie motywacyjnym, który jest ściśle powiązany z wynikami ekonomicznymi grupy kapitałowej oraz wzrostem średniej ceny akcji spółki w okresie 3 lat (lata 2005-2007), został zakończony program emisji 100 000 obligacji, z których zostało wykonane prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii E.

  zobacz szczegóły
 • Porządek obrad WZA zwołanego na 28 czerwca 2008 roku

  Numer raportu: RB 26/2008   Sporządzono: 2008-06-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 28 czerwca 2008 r. na godz. 12.00 w Krakowie, w budynku administracyjnym przy ul. Pilotów nr 6, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad oraz wszelkie sprawy organizacyjno-prawne zamieszczone są w załączonym do raportu pliku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

  Numer raportu: RB 25/2008   Sporządzono: 2008-06-04  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 4 czerwca 2008 roku wpłynęło do spółki zawiadomienie od spółki zależnej Krakowski Kredens Sp. z o.o., że dnia 2 czerwca 2008 roku spółka zależna Krakowski Kredens Sp. z o.o. podpisała umowę kredytową z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjnego w walucie polskiej w kwocie 9 000 tys. zł na okres od dnia 2 czerwca 2008 do 31 grudnia 2013 roku z przeznaczeniem na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2007 roku związanych z uruchomieniem 7 obiektów handlowych oraz refinansowanie nakładów związanych z uruchomieniem kolejnych obiektów handlowych w roku 2008.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej o zawarciu umowy najmu

  Numer raportu: RB 24/2008   Sporządzono: 2008-05-30  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 30 maja 2008 roku spółka podpisała umowę najmu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Star-Europa” z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest najem lokalu w budynku zlokalizowanym w Rzeszowie, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 23/2008   Sporządzono: 2008-05-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 28 maja 2008 roku, otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Prezesa Zarządu Jerzego Mazgaja, który poinformował, że w wyniku podpisanej dnia 28 maja 2008 r. umowy z Ministrem Skarbu Państwa nabył 30 000 imiennych akcji spółki serii A, dających 150 000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Transakcję zawarto w Warszawie, a umowna cena nabycia 1 akcji wyniosła 100 zł.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 22/2008   Sporządzono: 2008-05-16  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 15 maja 2008 roku spółka podpisała umowę najmu z Focus Park Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem lokalu w Centrum Handlowym zlokalizowanym w Piotrkowie Trybunalskim, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej wniosku akcjonariusza

  Numer raportu: RB 21/2008   Sporządzono: 2008-05-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w związku z wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2008 r. złożonym przez akcjonariusza – Skarb Państwa, posiadającego 30 000 akcji imiennych Spółki serii A, podjął uchwałę zezwalającą Skarbowi Państwa na sprzedaż 30 000 akcji imiennych Spółki serii A wskazanemu we wniosku nabywcy posiadającemu dotychczas akcje imienne Spółki serii A i wpisanemu do księgi akcyjnej Spółki, tj. Panu Jerzemu Mazgajowi.

  zobacz szczegóły
 • Opinie i raporty audytora do raportów rocznych opublikowanych w dniu 9.05.2008

  Numer raportu: RB 20/2008   Sporządzono: 2008-05-12  

  Zarząd ALMA MARKET SA w nawiązaniu do raportów rocznych upublicznionych w dniu 9 maja 2008 roku przekazuje w załączeniu opinie i raporty audytora w wersji z podpisami i pieczęciami. W dniu publikacji opinie i raporty o treści analogicznej, zostały przesłane w wersjach elektronicznych bez podpisów i pieczęci audytora.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok

  Numer raportu: RB 19/2008   Sporządzono: 2008-04-24  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 3/2008, terminu przekazania do publicznej wiadomości rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2007 rok. Raporty te zostaną przekazany do publicznej wiadomości w dniu 9 maja 2008 roku (piątek), a nie jak spółka informowała w dniu 29 kwietnia 2008 roku (wtorek).

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 18/2008   Sporządzono: 2008-04-10  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 10 kwietnia 2008 roku spółka podpisała umowę najmu z BUDIZOL PROPERTY Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Przedmiotem umowy jest najem lokalu w Centrum Handlowym we Włocławku, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy. Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia otwarcia Centrum z opcją jej przedłużenia na kolejne dwa pięcioletnie okresy. Wartość umowy za okres 10 lat wyniesie około 13,7 mln zł.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 17/2008   Sporządzono: 2008-04-09  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 8 kwietnia 2008 roku spółka podpisała z Bankiem PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Przedmiotem aneksu jest podwyższenie wartości limitu kredytowego o 15 mln zł, do maksymalnej wartości 25 mln zł. W ramach limitu kredytowego spółka może wykorzystać kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 20 mln zł, lub / oraz zlecać PKO BP SA wystawienie gwarancji bankowych do wysokości 10 mln zł.

  zobacz szczegóły

TAGI