Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Numer raportu: RB 01/2008   Sporządzono: 2008-01-02  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2007 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl

Raporty bieżące:

1/2007 (11.01.2007) – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
2/2007 (18.01.2007) – Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku
3/2007 (18.01.2007) – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku
4/2007 (31.01.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
5/2007 (05.02.2007) – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podpisania umowy przez jednostkę zależną
6/2007 (08.02.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
6/2007 (09.02.2007) – Korekta raportu bieżącego dotyczącego zawarcia znaczącej umowy
7/2007 (09.02.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
8/2007 (23.02.2007) – Zbycie akcji spółki
9/2007 (26.02.2007) – Nabycie akcji spółki
10/2007 (12.03.2007) – Prognoza wyników na 2007 rok
11/2007 (03.04.2007) – Porządek obrad WZA zwołanego na 11 maja 2007 roku
12/2007 (20.04.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
13/2007 (27.04.2007) – Spełnienie warunku dotyczącego zawartej przez emitenta znaczącej mowy warunkowej
14/2007 (27.04.2007) – Projekty uchwał na WZA które odbędzie się w dniu 11 maja 2007 roku oraz informacje dla akcjonariuszy związane z zasadami ładu korporacyjnego
15/2007 (27.04.2007) – Spełnienie warunku dotyczącego znaczącej umowy warunkowej zawartej przez spółkę zależną od emitenta
16/2007 (27.04.2007) – Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa
17/2007 (11.05.2007) – Uchwały powzięte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 11 maja 2007 roku
18/2007 (11.05.2007) – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 11 maja 2007 roku
19/2007 (11.05.2007) – Powołanie osób nadzorujących
20/2007 (14.05.2007) – Nabycie udziałów
21/2007 (17.05.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
22/2007 (21.05.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
23/2007 (30.05.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
24/2007 (31.05.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
25/2007 (26.06.2007) – Zawarcie znaczącej umowy ze spółką zależną ALMA Development Sp. z o.o.
26/2007 (06.07.2007) – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
27/2007 (20.07.2007) – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki
28/2007 (27.07.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
29/2007 (07.08.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
30/2007 (10.08.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
31/2007 (22.08.2007) – Ujawnienie informacji dotyczącej uzyskania przez spółkę zależną decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla realizacji budynku biurowego wraz z parkingami w Krakowie
31/2007 (22.08.2007) – Korekta raportu bieżącego dotyczącego ujawnienia informacji dotyczącej uzyskania przez spółkę zależną decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla realizacji budynku biurowego wraz z parkingami w Krakowie
32/2007 (29.08.2007) – Zakończenie części subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
33/2007 (05.09.2007) – Udzielenie podmiotowi zależnemu poręczenia kredytowego
34/2007 (24.09.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
35/2007 (25.09.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
36/2007 (25.09.2007) – Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółko zależnej Alma Development Sp. z o.o.
37/2007 (09.10.2007) – Rejestracja i dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
38/2007 (11.10.2007) – Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Krakowski Kredens Sp. z o.o.
39/2007 (11.10.2007) – Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E
40/2007 (17.10.2007) – Nabycie akcji spółki
41/2007 (22.10.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
42/2007 (25.10.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
43/2007 (30.10.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
44/2007 (05.11.2007) – Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2007 roku
45/2007 (13.11.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
46/2007 (20.11.2007) – Nabycie akcji spółki
47/2007 (05.12.2007) – Podwyższenie prognozowanych wyników na 2007 rok
48/2007 (13.12.2007) – Zawarcie znaczącej umowy
49/2007 (17.12.2007) – Nabycie akcji spółki
50/2007 (21.12.2007) – Zawarcie znaczącej umowy

Raporty okresowe:

Kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za IV kwartał 2006 roku (21.02.2007),
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2007 roku (10.05.2007),
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za II kwartał 2007 roku (09.08.2007),
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2007 roku (12.11.2007).

Półroczny:
Skonsolidowany raport półroczny PSr za półrocze 2007 roku (27.09.2007).

Roczny:
Skonsolidowany raport roczny SA-RS (26.04.2007) i Jednostkowy raport roczny SA-R za rok 2006 (26.04.2007).

Podstawą prawną sporządzenia raportu jest: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

TAGI