Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 11/2008   Sporządzono: 2008-03-03  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 3 marca 2008 roku spółka podpisała umowę najmu z Akademią Sztuk Pięknych z siedzibą w Gdańsku. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń w budynku zabytkowym „Wielka Zbrojownia” w Gdańsku, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy. O przedwstępnej umowie dotyczącej tego obiektu spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2007.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia wydania lokalu. Wartość umowy za okres 10 lat (przyjmując wartość czynszów) wyniesie około 17,4 mln zł.

W przypadku nie dopełnienia warunków umowy najmu, ALMA MARKET SA zobowiązuje się zapłacić kary umowne o charakterze porządkowym. Łączna wysokość kar umownych może przekroczyć 200 tys. EUR, w przypadku skumulowania powyższych kar lub znacznego opóźnienia wynikającego z winy ALMA MARKET SA. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez Wynajmującego do odszkodowania za szkodę w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI