Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 15/2008   Sporządzono: 2008-04-01  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 31 marca 2008 roku do spółki wpłynęła podpisana w dniu 26 marca 2008 roku umowa najmu z PRESTIŻ MGC INWEST Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Polkowicach. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń w Centrum Handlowo-Usługowym CUPRUM ARENA w Lubinie, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat licząc od dnia przekazania lokalu z opcją jej przedłużenia na kolejne dwa pięcioletnie okresy. Wartość umowy za okres 10 lat (przyjmując wartość czynszów i opłat eksploatacyjnych na dzień podpisania umowy) wyniesie około 15,4 mln zł.

W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z winy leżącej po jednej ze stron, strona ta będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej, której wysokość przekracza 200 tys. euro. Ewentualna zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez drugą stronę do odszkodowania za szkodę w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

TAGI