Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Informacja o otwarciu likwidacji spółki zależnej

  Numer raportu: RB 30/2011   Sporządzono: 2011-12-30  

  Zarząd spółki Alma Market S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 roku podjęta została uchwała wspólników spółki zależnej od Emitenta Nowy Targ-AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie ("Spółka Zależna") o rozwiązaniu Spółki Zależnej i otwarciu jej likwidacji. Na likwidatora Spółki Zależnej powołano AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - komplementariusza Spółki Zależnej.

  zobacz szczegóły
 • Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%

  Numer raportu: RB 29/2011   Sporządzono: 2011-12-29  

  Zarząd Alma Market S.A., zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że dnia 29 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie, o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,10% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Alma Market S.A.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 28/2011   Sporządzono: 2011-12-22  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2011 roku Spółka podpisała jako najemca umowę najmu z Dabvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna („Dabvest”) z siedzibą w Warszawie jako wynajmującym. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market S.A. zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 174, na podstawie której Spółka będzie kontynuować prowadzenie działających tam Delikatesów Alma z prawem podnajmu powierzchni.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

  Numer raportu: RB 27/2011   Sporządzono: 2011-12-22  

  Zarząd Alma Market S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej Nowy Targ - AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie o zawarciu przez nią w dniu 21 grudnia 2011 roku umowy sprzedaży nieruchomości z Dabvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („Kupujący”). Przedmiotem umowy sprzedaży jest zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 174, zabudowanej budynkiem o funkcji handlowej wraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

  zobacz szczegóły
 • Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

  Numer raportu: RB 26/2011   Sporządzono: 2011-12-16  

  Zarząd ALMA MARKET SA, zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że dnia 15 grudnia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 4,93% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Alma Market S.A.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 25/2011   Sporządzono: 2011-12-13  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 roku spółka podpisała umowę najmu z FMZ Gdynia Sp. z o.o. ("Wynajmujący") z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market S.A. lokalu w budynku handlowo - usługowym w Gdyni z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

  Numer raportu: RB 24/2011   Sporządzono: 2011-11-10  

  Zarząd Alma Market SA ("Emitent") informuje, że w dniu 09 listopada 2011 roku spółka zawarła z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę kredytu inwestycyjnego. Jej przedmiotem jest kredyt inwestycyjny o wartości 15,9 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie oraz refinansowanie nakładów ponoszonych na inwestycje w nowych obiektach handlowych realizowanych przez Emitenta.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 23/2011   Sporządzono: 2011-11-09  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku spółka podpisała umowę najmu z Wilanów Office Center Sp. z o.o. ("Wynajmujący") z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market SA lokalu w budynku handlowo - usługowo - biurowym w Warszawie z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy wraz z miejscami parkingowymi położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu.

  zobacz szczegóły
 • Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10%

  Numer raportu: RB 22/2011   Sporządzono: 2011-09-27  

  Zarząd Alma Market SA, zgodnie z art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że dnia 26 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja zmian w Statucie Spółki

  Numer raportu: RB 21/2011   Sporządzono: 2011-08-23  

  Zarząd Alma Market S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 28 lipca 2011 roku o rejestracji zmian w Statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 27/06/2011 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 29 czerwca 2011 roku (o uchwałach podjętych w dniu 29 czerwca 2011 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 16/2011).

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 20/2011   Sporządzono: 2011-07-27  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz w trybie art. 69 ust 2. pkt. 2. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, od Jerzego Mazgaja - Prezesa Zarządu, który poinformował, że w dniu 22 lipca 2011 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na GPW nabył łącznie 15 000 sztuk akcji ALMA MARKET SA po średniej cenie 32,50 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 19/2011   Sporządzono: 2011-07-11  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 11 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2011 rok.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej o zawarciu umowy najmu

  Numer raportu: RB 18/2011   Sporządzono: 2011-07-06  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 6 lipca 2011 roku otrzymał informacje o podpisaniu umowy najmu ze spółką Stara Papiernia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 29 czerwca 2011 r.

  Numer raportu: RB 17/2011   Sporządzono: 2011-06-29  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 roku.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 29 czerwca 2011 roku oraz powołanie osoby nadzorującej i osób zarządzających

  Numer raportu: RB 16/2011   Sporządzono: 2011-06-29  

  Zarząd Alma Market SA podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 29 czerwca 2011 roku.

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja osoby nadzorującej

  Numer raportu: RB 15/2011   Sporządzono: 2011-06-17  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 17 czerwca 2011 roku otrzymał, datowane na 7 czerwca 2011 roku, oświadczenie Pani Anny Wyroba o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET SA.

  zobacz szczegóły
 • Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%

  Numer raportu: RB 14/2011   Sporządzono: 2011-06-10  

  Zarząd ALMA MARKET SA, zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że dnia 10 czerwca 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,01% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Alma Market S.A.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 13/2011   Sporządzono: 2011-06-02  

  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2011, na godzinę 12:00, które odbędzie się w biurze Spółki w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 28.

  zobacz szczegóły
 • Zakończenie części subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G

  Numer raportu: RB 12/2011   Sporządzono: 2011-06-01  

  W związku z realizacją programu motywacyjnego (lata 2009-2011) dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Alma Market S.A. ("Spółka"), polegającym na zaoferowaniu bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki przez osoby uczestniczące w programie motywacyjnym, który jest ściśle powiązany z wynikami ekonomicznymi grupy kapitałowej oraz wzrostem średniej ceny akcji Spółki w okresie 3 lat (lata 2009 - 2011), została uruchomiona emisja 132 000 z 200 000 możliwych do wyemitowania w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A

  zobacz szczegóły
 • Cofnięcie decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji

  Numer raportu: RB 11/2011   Sporządzono: 2011-05-27  

  Zarząd Alma Market SA informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. wpłynęło do spółki oświadczenie Pana Andrzeja Wyrobiec o cofnięciu pomyłkowo złożonego oświadczenia z dnia 17 maja 2011 r. o rezygnacji z funkcji w Radzie Nadzorczej (złożonego ze skutkiem na dzień rozpoczęcia najbliższego walnego zgromadzenia spółki). Spółka wyraziła zgodę na cofnięcie oświadczenia i przedstawi sprawę do ostatecznej akceptacji najbliższego Walnego Zgromadzenia.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej o zawarciu umowy najmu

  Numer raportu: RB 10/2011   Sporządzono: 2011-05-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 26 maja 2011 roku spółka podpisała umowę najmu z spółką FACINELLI 2 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem lokalu w Galerii Handlowej zlokalizowanej w Krakowie, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G

  Numer raportu: RB 09/2011   Sporządzono: 2011-05-19  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż zgodnie z otrzymanym Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 maja 2011 roku nastąpi rejestracja 408 868 akcji zwykłych na okaziciela serii F i G z oznaczeniem kodowym PLKRCHM00015.

  zobacz szczegóły
 • Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

  Numer raportu: RB 08/2011   Sporządzono: 2011-05-18  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 18 maja 2011 roku podjął uchwałę nr 631/2011 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja osoby nadzorującej

  Numer raportu: RB 07/2011   Sporządzono: 2011-05-17  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 17 maja 2011 roku otrzymał oświadczenie Pana Andrzeja Wyrobiec o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ALMA MARKET SA ze skutkiem na dzień rozpoczęcia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ALMA MARKET SA.

  zobacz szczegóły
 • Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. serii F i G

  Numer raportu: RB 06/2011   Sporządzono: 2011-04-29  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 28 kwietnia 2011 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 365/11 o następującej treści

  zobacz szczegóły

TAGI