Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zakończenie części subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G

Numer raportu: RB 12/2011   Sporządzono: 2011-06-01   

W związku z realizacją programu motywacyjnego (lata 2009-2011) dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Alma Market S.A. ("Spółka"), polegającym na zaoferowaniu bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki przez osoby uczestniczące w programie motywacyjnym, który jest ściśle powiązany z wynikami ekonomicznymi grupy kapitałowej oraz wzrostem średniej ceny akcji Spółki w okresie 3 lat (lata 2009 - 2011), została uruchomiona emisja 132 000 z 200 000 możliwych do wyemitowania w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warrantów"), które mogą zostać wymienione na akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki.


Funkcję powiernika pełni Trigon Dom Maklerski S.A., który objął wszystkie wyemitowane przez Spółkę Warranty, uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty), po cenie emisyjnej ustalonej uchwałą nr 20/06/2009 ZWZA z dnia 19 czerwca 2009 roku na 19,00 PLN (dziewiętnaście złotych).


W roku 2010, w związku ze spełnieniem się warunku rynkowego programu motywacyjnego polegającego na wzroście kursu akcji, Trigon Dom Maklerski S.A. jako powiernik skierował propozycję nabycia 132 000 Warrantów do wskazanych osób uprawnionych, biorących udział w programie motywacyjnym. Osoby uprawnione biorące udział w programie motywacyjnym, nabyły Warranty i posiadając prawo subskrybowania i objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, wykonały to prawo w okresie od 10 marca 2011 roku do 17 marca 2011 roku zgodnie z warunkami emisji akcji serii G Spółki.


W związku z powyższym Zarząd Alma Market S.A. informuje, że została zakończona część subskrypcji związanej z wprowadzeniem 132 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.


Na podstawie par. 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 z 19 lutego 2009 r., z późn. zm.) zarząd Alma Market S.A. informuje, że:


1) datą rozpoczęcia części subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki wynikającej z nabytych Warrantów był 10 marca 2011 roku, natomiast datą zakończenia 17 marca 2011 roku,
2) nie było ustalonej daty przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ze względu na charakter subskrypcji,
3) liczba akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki objętych częścią subskrypcji wynosiła 132 000 (sto trzydzieści dwa tysiące),
4) stopy redukcji akcji zwykłych na okaziciela serii G nie było ze względu na charakter subskrypcji,
5) liczba akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki na które złożono zapisy w ramach subskrypcji wyniosła 132 000 (sto trzydzieści dwa tysiące),
6) akcji zwykłych na okaziciela serii G nie przydzielano w ramach częściowej subskrypcji ze względu na charakter subskrypcji,
7) cena, po jakiej akcje zwykłe na okaziciela serii G były nabywane wynosi 19,00 PLN (dziewiętnaście złotych) za jedną akcję i jest równa ich cenie emisyjnej,
8) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki objęte częścią subskrypcji wynosi 14 (czternaście),
9) liczba osób, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii G w ramach części przeprowadzonej subskrypcji wynosi 14 (czternaście),
10) ze względu na charakter subskrypcji nie było subemitentów, którzy by objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję,
11) wartość przeprowadzonej części subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki i ich ceny emisyjnej wynosi 2 508 000,00 PLN (dwa miliony pięćset osiem tysięcy złotych),
12) łączna wartość kosztów zaliczonych do kosztów częściowej emisji akcji serii G Spółki wyniosła 20 200 PLN (dwadzieścia tysięcy dwieście złotych), na którą w całości złożyły się koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty. Koszty emisji akcji serii G Spółki, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał własny spółki. W sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, koszty te zostaną ujęte jako koszty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, które zmniejszają wartość nadwyżki z programu motywacyjnego, czyli zmniejszają wartość kapitału podstawowego. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji akcji serii G Spółki, wysokość kosztów została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą spółki w oparciu o tabele opłat i prowizji obowiązujących w GPW i KDPW. Jednocześnie zasady oraz szczegółowe ujęcie wyceny kosztów związanych z emisją akcji serii G w ramach programu motywacyjnego oraz wpływu tej emisji na wyniki finansowe spółki i kapitały własne, spółka prezentuje w publikowanych okresowych sprawozdaniach finansowych.
13) średni koszt częściowej subskrypcji przypadający na jedną akcję zwykłą na okaziciela serii G Spółki wyniósł 0,15 PLN (piętnaście groszy).

 

TAGI