Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. serii F i G

Numer raportu: RB 06/2011   Sporządzono: 2011-04-29  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 28 kwietnia 2011 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 365/11 o następującej treści:
"Uchwała Nr 365/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r.
§ 1
1.                   Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ALMA MARKET S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:
1)              276.868 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ALMA MARKET S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLKRCHM00015, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLKRCHM00015, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4;
2)              132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALMA MARKET S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 29/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lipca 2008 r., oraz oznaczyć je kodem PLKRCHM00015, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLKRCHM00015, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2.             Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 1 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ALMA MARKET S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
3.             Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki ALMA MARKET S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
4.             W przypadku podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji, o których mowa w ust. 1, zarejestrowanie pod kodem PLKRCHM00015 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.
§ 2
Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F i G pod kodem PLKRCHM00015 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

TAGI