Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 28/2011   Sporządzono: 2011-12-22   

Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2011 roku Spółka podpisała jako najemca umowę najmu z Dabvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna („Dabvest”) z siedzibą w Warszawie jako wynajmującym. Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market S.A. zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 174, na podstawie której Spółka będzie kontynuować prowadzenie działających tam Delikatesów Alma z prawem podnajmu powierzchni.

 

Umowa Najmu została zawarta na okres 15 lat począwszy od dnia 21 grudnia 2011 roku. Wartość netto umowy za okres 15 lat najmu (przyjmując wartość czynszów w pierwszym roku działalności) wyniesie około 48,6 mln zł netto (bez VAT).

 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market S.A.

 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

TAGI