Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

Numer raportu: RB 13/2011   Sporządzono: 2011-06-02   

Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2011, na godzinę 12:00, które odbędzie się w biurze Spółki w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 28.
Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.   
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za obrotowy 2010.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za 2010 rok;
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010;
f) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Zarządu Spółki na nową kadencję.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osobom wymienionym w art. 15a Kodeksu spółek handlowych.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16.Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17.Zamknięcie obrad.
 
Na podstawie art. 4022 KSH Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż w dniu 8 czerwca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Armii Krajowej nr 28 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej: wza@almamarket.pl .
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, że posiadają odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki lub powołać się na wpis w księdze akcyjnej prowadzonej dla akcji imiennych. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i takie nie zostaną uwzględnione.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Armii Krajowej nr 28 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.
 
3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.almamarket.pl. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z pkt. 9.2. – 9.4. przed terminem Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.almamarket.pl formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesyłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Akcjonariusz, który chce udzielić pełnomocnictwa w wyżej wymienionej formie, zwraca się osobiście lub na piśmie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umożliwią akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiązuje się zachować w poufności nadany mu login i hasło. Login i hasło przesyłane są akcjonariuszowi przesyłką listową lub kurierską na podany przez niego w żądaniu adres. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa, o którego udzieleniu Spółka została zawiadomiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może nastąpić w tej samej formie.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej do godziny 10:00 w dniu 29 czerwca 2011 r.
Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).
Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na Zgromadzeniu lub do udzielenia pełnomocnictwa.
W przypadku zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską) lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@almamarket.pl, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość lub zasady reprezentacji akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 
6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Zgromadzenia.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest 13 czerwca 2011 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
9. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu będą miały osoby, które na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 13 czerwca 2011 r.) będą akcjonariuszami Spółki, („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”).
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli w terminie pomiędzy 3 czerwca a 14 czerwca 2011 r. akcjonariusz złoży podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze posiadali zaświadczenie na Zgromadzeniu, zastrzegając jednak, że przepisy prawa nie nakładają na akcjonariuszy takiego obowiązku.
W przypadku akcji na okaziciela zdematerializowanych, Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
W dniach 25, 27, 28 czerwca 2011 r., w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Armii Krajowej nr 28, w godzinach od 9.00 do 15.30 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
 
10. Rejestracja uczestników Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 29 czerwca 2011 r. o godzinie 11:30.
 
11.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w biurze Spółki (Kraków, ul. Armii Krajowej 28) lub na stronie internetowej spółki: www.almamarket.pl.
 
12.Na podstawie art. 402 par. 2 KSH, w odniesieniu do zamierzonych zmian statutu Spółki, Spółka podaje do wiadomości dotychczasowe postanowienia statutu oraz treść projektowanych zmian:
 
Paragraf 14 ust. 2 statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
„Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej.”
 
Projektowane brzmienie:
„Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki lub członek nowej Rady Nadzorczej.”
 
Paragraf 16 ust. 4 statutu Spółki (dodany)
Projektowane brzmienie:
„Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.”
 
Paragraf 18 ust. 2 statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.”
 
Projektowane brzmienie:          
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.”
 
Paragraf 21 ust. 4 statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
„Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”
 
Projektowane brzmienie:
„Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”
 
Paragraf 21 ust. 5 statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
„W sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia, podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparta 75% oddanych głosów walnego zgromadzenia.”
 
Projektowana zmiana:
Ustęp 5 w par. 21 ulega skreśleniu.
 
13.   Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.almamarket.pl.

 

Projekt uchwał na zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MRKET SA w dniu 29 czerwca 2011r. >>

TAGI