Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

Numer raportu: RB 27/2011   Sporządzono: 2011-12-22   

Zarząd Alma Market S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej Nowy Targ - AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie o zawarciu przez nią w dniu 21 grudnia 2011 roku umowy sprzedaży nieruchomości z Dabvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („Kupujący”). Przedmiotem umowy sprzedaży jest zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 174, zabudowanej budynkiem o funkcji handlowej wraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą.

 

Cena sprzedaży nieruchomości została ustalona w wysokości 37.198 tys. zł netto, powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT), tj. w wysokości 45.754 tys. zł brutto. Wartość ewidencyjna zbywanych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej Emitenta wynosi 31.473 tys. zł.

 

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Nabywającym i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

 

Zbyte aktywa uznano za znaczące na podstawie kryterium kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

TAGI