Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Ogłoszenia

WZA 2017

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

>> Uchwały podjęte przez ZWZA spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 lipca 2017 roku

>> Uchwały podjęte przez ZWZA spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku

>> Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA W RESTRUKTURYZACJI w dniu 30 czerwca 2017 roku


Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, "Spółka", na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych "KSH", zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Zgromadzenie" na dzień 30 czerwca 2017 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Pilotów 6. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia.

 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.

 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

 

4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

 

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2016.

 

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

 

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2016;

c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;

d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;

e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;

 

11. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402.par.2 KSH Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu:

 

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej: wza@almamarket.pl. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, że posiadają odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki lub powołać się na wpis w księdze akcyjnej prowadzonej dla akcji imiennych. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i takie nie zostaną uwzględnione.

 

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej_ projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

 

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.almamarket.pl. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z pkt. 9.2. – 9.4. przed terminem Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.almamarket.pl formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesyłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Akcjonariusz, który chce udzielić pełnomocnictwa w wyżej wymienionej formie, zwraca się osobiście lub na piśmie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umożliwią akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiązuje się zachować w poufności nadany mu login i hasło. Login i hasło przesyłane są akcjonariuszowi przesyłką listową lub kurierską na podany przez niego w żądaniu adres. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa, o którego udzieleniu Spółka została zawiadomiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może nastąpić w tej samej formie. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej do godziny 8:00 w dniu 30 czerwca 2017 r. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej _pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa_. Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na Zgromadzeniu lub do udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce _osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską_ lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@almamarket.pl, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość lub zasady reprezentacji akcjonariusza _skan w formacie PDF, w szczególności: i w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, _ii_ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

 

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Zgromadzenia.

 

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest 14 czerwca 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

 

9. Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu będą miały osoby, które na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia _tj. w dniu 14 czerwca 2017 r._ będą akcjonariuszami Spółki, _"dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu"_. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. nie później niż 15 czerwca 2017 r. akcjonariusz złoży podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze posiadali zaświadczenie na Zgromadzeniu, zastrzegając jednak, że przepisy prawa nie nakładają na akcjonariuszy takiego obowiązku. W przypadku akcji na okaziciela zdematerializowanych, Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Przez 3 dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 27 czerwca 2016 r. w Biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 6 w godzinach od 9.00 do 15.30 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

 

10. Rejestracja uczestników Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2017 r. o godzinie 11:30.

 

11. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w Biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 6 _ lub na stronie internetowej spółki: www.almamarket.pl. 12. Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.almamarket.pl.

 

>> Uchwała Zarządu

>> Projekty uchwal

>> WZA- Wzór formularza do wykonywania prawa głosów przez pełnomocnika

>> Ogólna liczba akcji i głosów


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

>> Uchwały podjęte przez NWZA Alma Market SA w restrukturyzacji w dniu 14.03.2017

Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474 („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 14 marca 2017 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.     Otwarcie Zgromadzenia.
2.     Wybór Przewodniczącego.
3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.     Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
7.    Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 4022 KSH Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu:

1.     Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej: wza@almamarket.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, że posiadają odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki lub powołać się na wpis w księdze akcyjnej prowadzonej dla akcji imiennych. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i takie nie zostaną uwzględnione.

2.     Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.
 
3.     Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.     Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.almamarket.pl. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z pkt. 9.2. – 9.4. przed terminem Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.almamarket.pl formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesyłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Akcjonariusz, który chce udzielić pełnomocnictwa w wyżej wymienionej formie, zwraca się osobiście lub na piśmie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umożliwią akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiązuje się zachować w poufności nadany mu login i hasło. Login i hasło przesyłane są akcjonariuszowi przesyłką listową lub kurierską na podany przez niego w żądaniu adres. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa, o którego udzieleniu Spółka została zawiadomiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może nastąpić w tej samej formie.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej do godziny 9:00 w dniu 14 marca 2017 r.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na Zgromadzeniu lub do udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską) lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@almamarket.pl, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość lub zasady reprezentacji akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

5.     Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.     Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7.     Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Zgromadzenia.

8.     Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest 26 lutego 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

9.     Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu będą miały osoby, które na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 26 lutego 2017 r.) będą akcjonariuszami Spółki („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”).

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, akcjonariusz złoży podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze posiadali zaświadczenie na Zgromadzeniu, zastrzegając jednak, że przepisy prawa nie nakładają na akcjonariuszy takiego obowiązku.

W przypadku akcji na okaziciela zdematerializowanych, Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza – notariusz Wojciech Zarzycki, Kancelaria Notarialna, ul. Mosiężnicza 3 w Krakowie. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Przez 3 dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 9 marca 2017 r. w Biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 6 w godzinach od 9.00 do 15.30 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10.     Rejestracja uczestników Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 10:30.

11.    Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w Biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 6 lub na stronie internetowej spółki: www.almamarket.pl.

12.     Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.almamarket.pl.


 DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OGŁOSZENIEM O ZWOŁANIU NWZA ALMA MARKET SA W DNIU 14 MARCA 2017 ROKU:» Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 4 stycznia 2017 r.pdf
» Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji.pdf» Formularz do udzielania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
» Formularz do udzielania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
» Wzór formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf

 

 

 

 
 » Uchwały podjęte przez NWZA ALMA MARKET SA w dniu 4 stycznia 2017 roku


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE


Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 4 stycznia 2017 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.     Otwarcie Zgromadzenia.
2.     Wybór Przewodniczącego.
3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.     Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H, w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
9.    Zamknięcie obrad.”

Na podstawie art. 4022 KSH Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu:

1.     Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej: wza@almamarket.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, że posiadają odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki lub powołać się na wpis w księdze akcyjnej prowadzonej dla akcji imiennych. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i takie nie zostaną uwzględnione.

2.     Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.
 
3.     Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.     Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.almamarket.pl. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z pkt. 9.2.-9.4. regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przed terminem Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.almamarket.pl formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesyłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Akcjonariusz, który chce udzielić pełnomocnictwa w wyżej wymienionej formie, zwraca się osobiście lub na piśmie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umożliwią akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiązuje się zachować w poufności nadany mu login i hasło. Login i hasło przesyłane są akcjonariuszowi przesyłką listową lub kurierską na podany przez niego w żądaniu adres. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa, o którego udzieleniu Spółka została zawiadomiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może nastąpić w tej samej formie.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej do godziny 9:00 w dniu 4 stycznia 2017 r.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na Zgromadzeniu lub do udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską) lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@almamarket.pl, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość lub zasady reprezentacji akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

5.     Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.     Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7.     Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Zgromadzenia.

8.     Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest 19 grudnia 2016 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

9.     Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu będą miały osoby, które na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 19 grudnia 2016 r.) będą akcjonariuszami Spółki („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”).

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, akcjonariusz złoży podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze posiadali zaświadczenie na Zgromadzeniu, zastrzegając jednak, że przepisy prawa nie nakładają na akcjonariuszy takiego obowiązku.

W przypadku akcji na okaziciela zdematerializowanych, Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Przez 3 dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 30 grudnia 2016 r. w Biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 6 w godzinach od 9.00 do 15.30 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10.     Rejestracja uczestników Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 4 stycznia 2017 r. o godzinie 11:30.

11.    Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w Biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 6 lub na stronie internetowej spółki: www.almamarket.pl.

12.     Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.almamarket.pl.

13.    Porządek obrad obejmuje zmiany statutu Spółki w zakresie:

Proponuje się zmianę dotychczasowego § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1.    Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 5.560.990,- zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 11.060.990,- zł (jedenaście milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
1.1.         600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.2.         2.367.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.3.    249.990 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.4.    1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.5.    100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
1.6.    1.112.000 (jeden milion sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.7.    132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego);
1.8.    nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust.1 Statutu Spółki:

1.    Kapitał zakładowy wynosi 5.428.990,00 złotych i dzieli się na:
1.1.    600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.2.    2.367.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.3.    249 990 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.4.    1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.5.    100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
1.6.    1.112.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

 
Proponuje się dodanie do Statutu Spółki nowego § 5a w następującym brzmieniu:

§ 5a.
1.    Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.
2.    Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd, w okresie do dnia 4 stycznia 2019 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.
3.    Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 4.170.742,- zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
4.    Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń, w granicach określonych w ust. 3. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
5.    Zarząd nie może wydać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
6.    Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki, w szczególności związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstwa Spółki w ramach postępowania sanacyjnego.
7.    Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
8.    Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OGŁOSZENIEM O ZWOŁANIU NWZA ALMA MARKET SA W DNIU 15 LISTOPADA 2016 ROKU:

 

» Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 4 stycznia 2017 r.pdf
» Ogólna liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji.pdf
» Formularz do udzielania pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
» Wzór formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf