Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Numer raportu: RB 21/2011   Sporządzono: 2011-08-23  Zarząd Alma Market S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 28 lipca 2011 roku o rejestracji zmian w Statucie Spółki uchwalonych uchwałą nr 27/06/2011 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 29 czerwca 2011 roku (o uchwałach podjętych w dniu 29 czerwca 2011 roku Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 16/2011).

Zmiany w Statucie Spółki obejmują:

1) Paragraf 14 ust. 2 statutu Spółki o następującym brzmieniu:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej."
został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
"Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki lub członek nowej Rady Nadzorczej."

2) W paragrafie 16 statutu Spółki dodano ustęp 4 o następującym brzmieniu:
"Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą."

3) Paragraf 18 ust. 2 statutu Spółki o następującym brzmieniu:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego."
został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  tego zgromadzenia"

4) Paragraf 21 ust. 4 statutu Spółki o następującym brzmieniu:
"Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym."
został zmieniony poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
"Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym."

5) Paragraf 21 ust. 5 statutu Spółki o następującym brzmieniu:
"W sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia, podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparta 75% oddanych głosów walnego zgromadzenia"
został wykreślony.

Jednocześnie Spółka zawiadamia o ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Tekst jednolity statutu Alma Market S.A. >>

TAGI