Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 53/2017   Sporządzono: 2017-05-05  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 05 maja 2017 roku zawiadomienie od Pana Tomasza Żarneckiego, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 31,29% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu bieżącego nr RB 46/2017

  Numer raportu: RB 52/2017   Sporządzono: 2017-04-14  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji informuję o korekcie do raportu bieżącego nr RB 46/2017 z dnia 17 marca 2017 r. Korekta wynika z powodu omyłki pisarskiej. Data samej transakcji 17 marca 2017 r. jest poprawna.

  zobacz szczegóły
 • Korekta noty 20 – „Transakcje z podmiotami powiązanymi” do sprawozdania finansowego jednostkowego za 2016 rok oraz odpowiednio korekta noty 22 pkt V. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

  Numer raportu: RB 51/2017   Sporządzono: 2017-04-10  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji w załączeniu niniejszego raportu przekazuję do publicznej wiadomości korektę noty 20 - TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, pkt VI jako uzupełnienie informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego jak i odpowiednio korektę noty 22 pkt V. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

  zobacz szczegóły
 • Termin przekazania opinii i raportu biegłego rewidenta.

  Numer raportu: RB 50/2017   Sporządzono: 2017-04-10  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż planuje publikację opinii i raportów podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w dniu 27.04.2017 r.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca złożenia przez wierzycieli uproszczonych wniosków o ogłoszenie upadłości

  Numer raportu: RB 49/2017   Sporządzono: 2017-04-07  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: „MAR”), Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje o powzięciu wiadomości o złożeniu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dwóch uproszczonych wniosków wierzycieli Spółki o ogłoszenie upadłości Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. w restrukturyzacji serii H

  Numer raportu: RB 48/2017   Sporządzono: 2017-04-06  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 4 kwietnia 2017 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 224/17 o następującej treści:

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 47/2017   Sporządzono: 2017-03-17  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 17 marca 2017 roku zawiadomienie od Pani Iwony Kunickiej – Szostak o nabyciu 557 301 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki po średniej cenie 0,50 zł za 1 akcję w drodze umowy cywilnoprawnej, przekraczając próg 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 46/2017   Sporządzono: 2017-03-17  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 17 marca 2017 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 17 marca 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 0,74% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 14 marca 2017 r.

  Numer raportu: RB 45/2017   Sporządzono: 2017-03-17  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości korektę wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 14 marca 2017 roku

  zobacz szczegóły
 • Brak uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki

  Numer raportu: RB 44/2017   Sporządzono: 2017-03-14  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje o powzięciu wiadomości, iż postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydane w dniu 10 lutego 2017 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 31/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. nie uzykało przymiotu prawomocności pomimo upływu dwóch tygodni od jego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - z uwagi na fakt, że do Sądu wpłynęło zażalenie wierzyciela na to postanowienie.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 14 marca 2017 r.

  Numer raportu: RB 43/2017   Sporządzono: 2017-03-14  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości, iż żaden z akcjonariuszy nie posiadał co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 marca 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 marca 2017 roku

  Numer raportu: RB 42/2017   Sporządzono: 2017-03-14  

  I. Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 marca 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. w restrukturyzacji serii H

  Numer raportu: RB 41/2017   Sporządzono: 2017-03-03  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 3 marca 2017 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 143/17 o następującej treści

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

  Numer raportu: RB 40/2017   Sporządzono: 2017-03-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA w restrukturyzacji informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 14/2017, terminu przekazania do publicznej wiadomości rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2016 rok.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

  Numer raportu: RB 39/2017   Sporządzono: 2017-02-20  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku, informuje że w dniu 20 lutego 2017 roku została  podpisana pomiędzy Zarządcą masy sanacyjnej Spółki a spółką Alma Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową Spółki w obiekcie handlowym – supermarket w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 (dalej: „Umowa dzierżawy”).

  zobacz szczegóły
 • Oddalenie przez sąd wniosku o powołanie Rady Wierzycieli

  Numer raportu: RB 38/2017   Sporządzono: 2017-02-16  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego 2017 r. doręczono Spółce postanowienie z dnia 10 lutego 2017 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o oddaleniu wniosków wierzycieli PKO BP SA, BZWBK SA oraz Bać-Pol SA o powołanie Rady Wierzycieli. Postanowienie nie zawiera uzasadnienia.

  zobacz szczegóły
 • Oddalenie przez sąd wniosku o wyrażenie zgody na zawacie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wraz z prawem pierwokupu

  Numer raportu: RB 37/2017   Sporządzono: 2017-02-16  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego 2017 r. doręczono Spółce postanowienie z dnia 10 lutego 2017 r. Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o oddaleniu wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki wraz z przyznaniem prawa pierwokupu w kształcie, o którym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

  zobacz szczegóły
 • Wyrażenie zgód przez sąd na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz na sprzedaż zapasów towarowych

  Numer raportu: RB 36/2017   Sporządzono: 2017-02-16  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 lutego 2017 roku otrzymał informację o wydaniu postanowienia z dnia 15 lutego 2017 roku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o wyrażeniu zgody na zawarcie ze spółką Alma Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową Spółki w obiekcie handlowym – supermarkecie w Krakowie przy ul. Pilotów nr 6 (dalej: „Umowa dzierżawy”).

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 35/2017   Sporządzono: 2017-02-15  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 marca 2017 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

  zobacz szczegóły
 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

  Numer raportu: RB 34/2017   Sporządzono: 2017-02-14  

  Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w związku z wydanym nieprawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania sanacyjnego, w dniu 14 lutego 2017 r., na podstawie art. 334 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, złożyła uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku.  Wniosek został złożony w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu bieżącego nr RB 32/2017

  Numer raportu: RB 33/2017   Sporządzono: 2017-02-14  

  Zarząd Spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji informuję o korekcię do raportu bieżącego nr RB 31/2017. O złożeniu przez zarządcę masy sanacyjnej wniosku o umorzenie postępowania Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 20/2017 z dnia 30.01.2017 r.

  zobacz szczegóły
 • Podjęcie decyzji o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

  Numer raportu: RB 32/2017   Sporządzono: 2017-02-13  

  Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w związku z wydanym nieprawomocnym postanowieniem o umorzeniu postępowania sanacyjnego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 31/2016, Spółka podjęła decyzję o sporządzeniu wniosku o upadłość Spółki obejmującej likwidację majątku. 

  zobacz szczegóły
 • Umorzenie postępowania sanacyjnego Emitenta

  Numer raportu: RB 31/2017   Sporządzono: 2017-02-13  

  Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 13 lutego 2017 roku powziął wiadomość, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał w dniu 10 lutego 2017 roku postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Emitenta. Postanowienie nie jest prawomocne. O złożeniu przez zarządcę masy sanacyjnej wniosku o umorzenie postępowania Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 41/2016 z dnia 15.12.2016 r.

  zobacz szczegóły
 • Zwiększenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 30/2017   Sporządzono: 2017-02-09  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 08 lutego 2017 roku zawiadomienie od Pana Tomasza Żarneckiego, o zwiększeniu łącznego zaangażowania do poziomu 40,86% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów, zmiana powiadomienia o transakcjach złożonego w trybie art. 19 MAR

  Numer raportu: RB 29/2017   Sporządzono: 2017-02-07  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 7 lutego 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 21,46% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły

TAGI