Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. w restrukturyzacji serii H

Numer raportu: RB 41/2017   Sporządzono: 2017-03-03  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 3 marca 2017 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 143/17 o następującej treści:
㤠1.
1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 39a, § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 4 stycznia 2017 r. oraz oznaczyć je kodem PLKRCHM00015, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLKRCHM00015, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
§ 2.
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLKRCHM00015 akcji wskazanych w § 1 ust. 1 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe