Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Rejestracja i dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

  Numer raportu: RB 22/2009   Sporządzono: 2009-11-10  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 9 listopada 2009 roku podjął uchwałę nr 637/2009 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 371 698 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki oraz o wprowadzeniu ich z dniem 13 listopada 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 13 listopada 2009 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRCHM00015”.

  zobacz szczegóły
 • Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 21/2009   Sporządzono: 2009-10-30  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że w związku ze złożonym wnioskiem  kredytowym i prowadzonymi rozmowami na temat zwiększenia zaangażowania kredytowego, uzgodniono, że spółka zależna Tarnów-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ustanowi zabezpieczenie na nieruchomości inwestycyjnej należącej do tej spółki w formie wpisu zabezpieczenia hipoteki umownej łącznej kaucyjnej w wysokości 10 mln zł na rzecz PKO BP SA, celem zabezpieczenia udzielonego wcześniej kredytu inwestycyjnego Alma Market SA, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2007.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 20/2009   Sporządzono: 2009-07-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 13 lipca 2009 roku Rada Nadzorcza spółki w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu spółki, dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2009 rok. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 19 czerwca 2009 r.

  Numer raportu: RB 19/2009   Sporządzono: 2009-06-19  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 19 czerwca 2009 roku:

  zobacz szczegóły
 • Powołanie osoby nadzorującej

  Numer raportu: RB 18/2009   Sporządzono: 2009-06-19  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 19 czerwca 2009 roku podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej spółki Panią Annę Wyrobę

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 19 czerwca 2009 roku

  Numer raportu: RB 17/2009   Sporządzono: 2009-06-19  

  Zarząd Alma Market SA podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 19 czerwca 2009 roku.

  zobacz szczegóły
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 19 czerwca 2009 roku

  Numer raportu: RB 16/2009   Sporządzono: 2009-06-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie w załączonym pliku przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2009 roku.

  zobacz szczegóły
 • Porządek obrad WZA zwołanego na 19 czerwca 2009 roku

  Numer raportu: RB 15/2009   Sporządzono: 2009-05-15  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, (dalej: „Spółka”)  zwołuje na dzień 19 czerwca 2009 r. na godz. 12.00 w Krakowie, w budynku administracyjnym przy ul. Pilotów nr 6, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 14/2009   Sporządzono: 2009-05-15  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, że dnia 15 maja 2009 roku spółka podpisała z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks podwyższający limit kredytu wielocelowego z kwoty 46,5 mln zł do kwoty 50 mln zł i przedłużający spłatę tego kredyt z 1 marca 2010 roku do 14 maja 2011 roku. O aneksowanej umowie kredytowej spółka informowała w raportach bieżących nr: 43/2007, 17/2008 i 44/2008.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 13/2009   Sporządzono: 2009-04-17  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69. ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu o następującej treści:

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczących umów

  Numer raportu: RB 12/2009   Sporządzono: 2009-04-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 31.03.2009 r. na podstawie : - zmiany umowy spółki komandytowej pod firmą: Kraków 1 – AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ("Sp.Kom.1") zawartej z AM1 Sp. z o.o., Spółka wniosła do Sp.Kom. 1 wkład niepieniężny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na tych nieruchomościach

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

  Numer raportu: RB 11/2009   Sporządzono: 2009-03-27  

  Zarząd ALMA MARKET SA, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), podaje do wiadomości uaktualnione terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych ALMA MARKET SA w 2009 roku

  zobacz szczegóły
 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 10/2009   Sporządzono: 2009-03-16  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści

  zobacz szczegóły
 • Założenie dwóch spółek zależnych

  Numer raportu: RB 09/2009   Sporządzono: 2009-02-17  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 17 lutego 2009 roku ALMA MARKET SA zawiązała dwie spółki zależne: AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz AM2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stając się ich jedynym wspólnikiem, oraz opłaciła  kapitał założycielski w kwocie po 5 000 zł w każdej ze spółek ze środków własnych.

  zobacz szczegóły
 • Raport dotyczący częściowego odstępstwa od stosowania zasad "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW"

  Numer raportu: RB 08/2009   Sporządzono: 2009-02-13  

  Zarząd ALMA Market SA informuje, iż spółka podjęła decyzję o nieprzestrzeganiu zasad „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” w następującym zakresie: - Częściowe odstępstwo od zasady nr II pkt 2. – „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 07/2009   Sporządzono: 2009-02-02  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego Mariusza Wojdon, który poinformował, że w dniu 27 stycznia 2009 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na GPW nabył łącznie 5 000 sztuk akcji ALMA MARKET SA po średniej cenie 20,98 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

  Numer raportu: RB-K 06/2009   Sporządzono: 2009-02-11  

  Zarząd ALMA MARKET SA przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną treść raportu bieżącego nr: RB 6/2009 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych z precyzyjnie określonymi terminami przekazania raportów kwartalnych. W raporcie korygowanym nieprecyzyjnie podano terminy przekazania raportów kwartalnych używając przed poszczególnymi datami słowa „do”.

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

  Numer raportu: RB 06/2009   Sporządzono: 2009-01-30  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku

  zobacz szczegóły
 • Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

  Numer raportu: RB 05/2009   Sporządzono: 2009-01-30  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2008 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 04/2009   Sporządzono: 2009-01-27  

  Zarząd Alma Markety SA informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego Mariusza Wojdon, który poinformował, że w dniach 16 – 26 stycznia 2009 roku w transakcjach sesyjnych zwykłych na GPW nabył łącznie 10 000 sztuk akcji ALMA MARKET SA po średniej cenie 20,50 zł za 1 akcję.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o nie zawieraniu transakcji z użyciem finansowych instrumentów zabezpieczających

  Numer raportu: RB 03/2009   Sporządzono: 2009-01-26  

  Działając zgodnie z zasadami I pkt. 1 i 2 zbioru "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", wobec pojawiających się zapytań inwestorów i informacji prasowych o zawieraniu przez spółki publiczne kontraktów walutowych oraz w związku ze wzrostem zmienności na rynkach walutowych Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w okresie od 1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej Spółka nie zawierała żadnych transakcji z wykorzystaniem walutowych instrumentów pochodnych, jak również w żaden inny sposób nie uczestniczyła w tego typu transakcjach.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 02/2009   Sporządzono: 2009-01-13  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 12 stycznia 2009 roku spółka podpisała umowę najmu z Neinver Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest najem lokalu w centrum handlowym Futura Park w Krakowie, z przeznaczeniem na obiekt handlowy ALMA Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 01/2009   Sporządzono: 2009-01-12  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że otrzymał datowane na 8 stycznia 2009 r., zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu o następującej treści:

  zobacz szczegóły

TAGI