Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer raportu: RB 13/2009   Sporządzono: 2009-04-17  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69. ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od BZ WBK AIB Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu o następującej treści:

„zgodnie z art. 69. ust. 1 pkt 2 w związku z art.87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zawiadamia, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 9 kwietnia 2009 roku, klienci Spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Alma Market S.A.

Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 396 514 akcji spółki, co stanowi 7,30% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 396 514 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Alma Market S.A. 

W dniu 9 kwietnia 2009 klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A., których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali łącznie 389 560 akcji, co stanowi 7,18% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 389 560 głosów, co stanowi 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Alma Market S.A.

Ponadto BZ WBK AIB Asset Management S.A. informuje, iż BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.) zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: „Fundusze”) spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki Alma Market S.A., BZ WBK AIB Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu.”

TAGI