Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Porządek obrad WZA zwołanego na 19 czerwca 2009 roku

Numer raportu: RB 15/2009   Sporządzono: 2009-05-15  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie, (dalej: „Spółka”)  zwołuje na dzień 19 czerwca 2009 r. na godz. 12.00 w Krakowie, w budynku administracyjnym przy ul. Pilotów nr 6, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008;
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008, z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej;
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008;
f) zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany par. 5 uchwały nr 29/06/2008 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25.07.2008 r. dotyczącej zmiany wysokości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego związanego z przyjęciem programu motywacyjnego polegającej na zmienia ceny emisyjnej akcji serii G.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z ZFŚS prokurentowi Spółki.
14. Zamknięcie obrad.


SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w  Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji imiennych serii A oraz uprawnionym z akcji na okaziciela serii B, C, D i E jeżeli złożą w siedzibie spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 19.06.2009 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ALMA MARKET SA

TAGI