Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku

Numer raportu: RB 05/2009   Sporządzono: 2009-01-30  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2008 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl 

Raporty bieżące:

RB 1/2008 2008-01-02 Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku
RB 02/2008 2008-01-15 Zawarcie znaczących umów
RB 3/2008 2008-01-21 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku
RB 4/2008 2008-01-24 Rozwiązanie znaczącej umowy
RB 5/2008 2008-01-28 Zawarcie znaczącej umowy
RB 05/2008 2008-01-28 Korekta raportu bieżącego dotyczącego zawarcia znaczącej umowy
RB 06/2008 2008-02-01 Zbycie akcji spółki
RB 07/2008 2008-02-04 Nabycie akcji spółki
RB 08/2008 2008-02-14 Zawarcie znaczącej umowy
RB 09/2008 2008-02-18 Zawarcie znaczącej umowy
RB 10/2008 2008-02-29 Rozwiązanie znaczącej umowy
RB 11/2008 2008-03-03 Zawarcie znaczącej umowy
RB 12/2008 2008-03-12 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA
RB 13/2008 2008-03-14 Zawarcie znaczącej umowy
RB 14/2008 2008-03-25 Zawarcie znaczącej umowy
RB 15/2008 2008-04-01 Zawarcie znaczącej umowy
RB 16/2008 2008-04-07 Nabycie akcji spółki
RB 17/2008 2008-04-09 Zawarcie znaczącej umowy
RB 18/2008 2008-04-10 Zawarcie znaczącej umowy
RB 19/2008 2008-04-24 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 rok
RB 20/2008 2007-05-12 Opinie i raporty audytora do raportów rocznych opublikowanych w dniu 9.05.2008
RB 21/2008 2008-05-13 Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej wniosku akcjonariusza
RB 22/2008 2008-05-16 Zawarcie znaczącej umowy
RB 23/2008 2008-05-28 Nabycie akcji spółki
RB 24/2008 2008-05-30 Ujawnienie informacji poufnej o zawarciu umowy najmu
RB 25/2008 2008-06-04 Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną
RB 26/2008 2008-06-05 Porządek obrad WZA zwołanego na 28 czerwca 2008 roku
RB 27/2008 2008-06-10 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
RB 28/2008 2008-06-10 Rejestracja i dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
RB 29/2008 2008-06-10 Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E
RB 30/2008 2008-06-10 Wykup obligacji Spółki
RB 31/2008 2008-06-13 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki 
RB 32/2008 2008-06-13 Nabycie akcji spółki 
RB 33/2008 2008-06-20 Sprostowanie do opinii i raportu biegłego rewidenta
RB 34/2008 2008-06-20 Projekty uchwał na WZA które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2008 roku
RB 35/2008 2008-06-20 Ujawnienie informacji poufnej wraz z raportem bieżącym w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości
RB 36/2008 2008-06-27 Kandydatura Pana Gwidona Wójcika do Rady Nadzorczej ALMA MARKET SA
RB 37/2008 2008-06-27 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA
RB 38/2008 2008-06-28 Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 28 czerwca 2008 roku
RB 39/2008 2008-06-28 Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RB 40/2008 2008-06-28 Powołanie osób zarządzających na nową kadencję
RB 41/2008 2008-06-28 Powołanie osoby nadzorującej
RB 42/2008 2008-07-03 Uzupełnienie informacji o powołanej osobie nadzorującej
RB 43/2008 2008-07-10 Zawarcie znaczącej umowy
RB 44/2008 2008-07-15 Zawarcie znaczącej umowy
RB 45/2008 2008-07-16 Rezygnacja osoby zarządzającej
RB 46/2008 2008-07-17 Zawarcie znaczącej umowy
RB 47/2008 2008-07-24 Wyniki wyceny spółki Paradise Group Sp. z o.o.
RB 48/2008 2008-07-25 Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 25 lipca 2008 roku
RB 49/2008 2008-07-25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniach 
28 czerwca 2008 r. i 25 lipca 2008 r.
RB 50/2008 2008-08-29 Zawarcie znaczącej umowy
RB 51/2008 2008-09-02 Zawarcie znaczącej umowy
RB 52/2008 2008-09-04 Podpisanie aneksu do znaczącej umowy
RB 53/2008 2008-09-16 Zawarcie znaczącej umowy
RB 54/2008 2008-09-30 Podpisanie znaczących umów i zakup aktywów o znaczącej wartości
RB 55/2008 2008-09-30 Rezygnacja osoby nadzorującej
RB 56/2008 2008-10-07 Wygaśnięcie znaczącej umowy
RB 57/2008 2008-11-21 Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego ALMA MARKET SA
RB 58/2008 2008-11-27 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
RB 59/2008 2008-11-27 Nabycie akcji spółki
RB 58/2008 2008-11-28 Korekta raportu bieżącego dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
RB 60/2008 2008-11-28 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
RB 61/2008 2008-12-03 Nabycie akcji spółki
RB 62/2008 2008-12-05 Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
RB 63/2008 2008-12-08 Nabycie akcji spółki
RB 64/2008 2008-12-11 Nabycie akcji spółki
RB 65/2008 2008-12-17 Nabycie akcji spółki
Raporty okresowe: 

Kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za IV kwartał 2007 roku (29.02.2008), 
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2008 roku (15.05.2008), 
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za II kwartał 2008 roku (12.08.2008), 
Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2008 roku (12.11.2008). 

Półroczny: 
Skonsolidowany raport półroczny PSr za półrocze 2008 roku (25.09.2008). 

Roczny: 
Skonsolidowany raport roczny SA-RS (09.05.2008) i Jednostkowy raport roczny SA-R za rok 2007 (09.05.2008).

TAGI