Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Podpisanie aneksów do umów kredytów obrotowych z mBank Spółka Akcyjna

  Numer raportu: RB 19/2016   Sporządzono: 2016-08-05  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2016 roku Spółka podpisała aneksy do umów kredytów obrotowych z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”):

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za pierwsze półrocze 2016 roku

  Numer raportu: RB 18/2016   Sporządzono: 2016-07-28  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”) informuje, że zmianie uległ termin publikacji „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr), który został wskazany w raporcie bieżącym nr 02/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu określona na dzień 30 sierpnia 2016 roku (wtorek) zostaje zmieniona na dzień 3 sierpnia 2016 roku (środa).

  zobacz szczegóły
 • Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie

  Numer raportu: RB 17/2016   Sporządzono: 2016-07-02  

  Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki od dnia 3 lipca 2016 r. wprowadza do stosowania Indywidualny Standard Raportowania Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („ISR”).

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 roku

  Numer raportu: RB 16/2016   Sporządzono: 2016-07-01  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte na ZWZA ALMA MARKET S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku; powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

  Numer raportu: RB 15/2016   Sporządzono: 2016-07-01  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

   

  zobacz szczegóły
 • Kandydatura Pana Piotra Bryły do Rady Nadzorczej zgłoszona przez akcjonariusza Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 14/2016   Sporządzono: 2016-06-28  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, jako akcjonariusz Spółki, w związku z punktem 11. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku, dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydaturę Pana Piotra Bryły.

  zobacz szczegóły
 • Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

  Numer raportu: RB 13/2016   Sporządzono: 2016-06-24  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 24 czerwca 2016 roku zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 4,87% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza

  Numer raportu: RB 12/2016   Sporządzono: 2016-06-09  

  Zarząd ALMA MARKET SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 11/2016   Sporządzono: 2016-06-03  

  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Pilotów 10, w Biurowcu Alma Tower, XIII p.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 10/2016   Sporządzono: 2016-05-23  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2016 rok.

  zobacz szczegóły
 • Publikacja prognoz jednostkowych wyników finansowych na 2016 rok

  Numer raportu: RB 09/2016   Sporządzono: 2016-03-21  

  Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133) ("Rozporządzenie"), Alma Market S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych jednostkowych wyników finansowych Spółki na 2016 rok.

  zobacz szczegóły
 • Spełnienie warunku dotyczącego zawarcia umowy warunkowej

  Numer raportu: RB 08/2016   Sporządzono: 2016-03-18  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 18 marca 2016 roku jednostka zależna od Spółki - Alma Development Sp. z o. o. (Alma Development) zawarła ze Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz Inwestycyjny”) ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Alma Development nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Stańczyka.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej z dnia 18 marca 2016 roku

  Numer raportu: RB 07/2016   Sporządzono: 2016-03-18  

  Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382) ("Ustawa"), Alma Market SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o dokonaniu istotnych odpisów aktualizacyjnych i utworzeniu rezerw w ciężar wyników 2015 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 06/2016   Sporządzono: 2016-03-16  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 15 marca 2016 r. jednostka zależna Alma Development Sp. z o.o. jako sprzedający zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Stańczyka ze Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz Inwestycyjny”).

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 05/2016   Sporządzono: 2016-02-26  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2016 roku otrzymał podpisaną umowę najmu lokalu z Galeria Katowice - Projekt Echo 120 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna („Wynajmujący”) z siedzibą w Kielcach (spółka z Grupy Kapitałowej Echo Investment) z przeznaczeniem na obiekt handlowy Alma Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 04/2016   Sporządzono: 2016-02-19  

  Zarząd Alma Market S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 lutego 2016 zostały podpisane z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) trzy aneksy do umów kredytowych z dnia 24 września 2007 roku, 4 marca 2010 roku oraz 27 czerwca 2013 roku. Łączna wartość umów zwartych przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem oraz jednostki od niej zależne, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 03/2016   Sporządzono: 2016-01-29  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 29 stycznia 2016 r. przez jednostkę zależną Alma Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Alma Development”) jako sprzedającym umowy sprzedaży nieruchomości tj. odrębnej własności lokalu handlowego i udziału w lokalu niemieszkalnym położonych w Krakowie ze Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie jako kupującym łączna wartość umów zwartych przez Alma Market S.A. oraz jednostki od niej zależne w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym samym podmiotem spełnia kryterium znaczącej umowy.

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

  Numer raportu: RB 02/2016   Sporządzono: 2016-01-26  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

  zobacz szczegóły
 • Zbycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 01/2016   Sporządzono: 2016-01-08  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, iż w dniu 8 stycznia 2016 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o zbyciu przez Pana Mariusza Wojdona pełniącego funkcję Członka Zarządu Alma Market S.A. akcji spółki.

  zobacz szczegóły

TAGI