Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Publikacja prognoz jednostkowych wyników finansowych na 2016 rok

Numer raportu: RB 09/2016   Sporządzono: 2016-03-21  Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133) ("Rozporządzenie"), Alma Market S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych jednostkowych wyników finansowych Spółki na 2016 rok.


Przychody ze sprzedaży : powyżej 900 mln PLN
Zysk netto : powyżej 7 mln PLN

Przy czym :
- za I kwartał 2016 roku przychody wyniosą powyżej 233 mln PLN, a zysk netto powyżej 1 mln PLN,
- za I półrocze 2016 roku przychody wyniosą powyżej 450 mln PLN, a zysk netto powyżej 2 mln PLN.

Przedstawione prognozy dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania tych prognoz.
W szczególności mogłoby to dotyczyć takich okoliczności jak :
- istotnego osłabienia się kursu złotówki do euro, ze względu na płatności przez Spółkę czynszów denominowanych w walucie euro,
- wprowadzenia wysokiej stawki podatku od sprzedaży detalicznej, którego zasady nie zostały jeszcze opublikowane,
- wprowadzenia zakazu handlu w niedziele,
- sprzedaż niektórych aktywów, po cenie niższej niż ich wartość godziwa.

Podstawą przedstawianych prognoz są następujące istotne założenia :
1. Względna stabilizacja cenowa artykułów żywnościowych i brak dalszego pogłębiania się czynników deflacyjnych.
2. Systematyczna poprawa rentowności sklepów, głównie poprzez uzyskanie wyższych marż handlowych poprzez utrzymanie szerokiego wyboru towarów oferowanych do sprzedaży oraz poprawę warunków cenowych kupowanych towarów.
3. Zmniejszanie strat towarowych w sklepach i łańcuchu dostaw poprzez zwiększenie efektywności działań logistycznych oraz poprawę organizacji pracy w poszczególnych sklepach.
4. Utrzymanie kosztów operacyjnych sklepów na możliwie najniższym poziomie, który zapewniać jednak będzie realizację celu głównego, jakim jest zwiększenie sprzedaży i wzrost wartości marż handlowych przy zapewnieniu niskich strat i ubytków handlowych.


Alma Market S.A. będzie monitorować i oceniać możliwość realizacji przedstawionych prognozowanych wyników finansowych w okresach kwartalnych oraz będzie dokonywać ewentualnej korekty prezentowanych prognoz wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny. Powyższe prognozy wyników finansowych będą monitorowane na bieżąco w trakcie 2016 roku. Ewentualne zmiany odbiegające co najmniej o 10% od w/w wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

TAGI