Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 04/2016   Sporządzono: 2016-02-19  Zarząd Alma Market S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 19 lutego 2016 zostały podpisane z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) trzy aneksy do umów kredytowych z dnia 24 września 2007 roku, 4 marca 2010 roku oraz 27 czerwca 2013 roku. Łączna wartość umów zwartych przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem oraz jednostki od niej zależne, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.


Umową o największej wartości jest aneks do umowy kredytu wielocelowego o wartości 48,9 mln zł, zawarty przez Spółkę w dniu 19 lutego 2016 roku, który wydłużył termin spłaty kredytu do 26 czerwca 2017. Kredyt jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna łączna, zastaw rejestrowy na środkach trwałych i zapasach towarów handlowych wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, umowa przelewu wierzytelności, umowa zastawu finansowego i rejestrowego na rachunku bieżącym wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przez Bank dla tego typu umów.


Łączna wartość umów, które zostały zawarte z Bankiem przez Spółkę i jednostki od niej zależne w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 113 mln zł.


Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość umów zawartych z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market S.A..
 

TAGI