Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 03/2016   Sporządzono: 2016-01-29  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 29 stycznia 2016 r. przez jednostkę zależną Alma Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Alma Development”) jako sprzedającym umowy sprzedaży nieruchomości tj. odrębnej własności lokalu handlowego i udziału w lokalu niemieszkalnym położonych w Krakowie ze Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie jako kupującym łączna wartość umów zwartych przez Alma Market S.A. oraz jednostki od niej zależne w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym samym podmiotem spełnia kryterium znaczącej umowy.


Umową o największej wartości jest umowa najmu pomiędzy Spółką jako najemcą a powyżej wymienionym podmiotem jako wynajmującym, której przedmiotem jest najem lokalu handlowego wraz z dodatkową infrastrukturą w Krakowie, która weszła w życie 29 stycznia 2016 r. Umowa Najmu została zawarta na okres 15 lat. Wartość netto umowy wyniesie około 13,0 mln zł. Umowa Najmu zawiera postanowienia dotyczące kar umownych w przypadku rozwiązania tej Umowy Najmu z przyczyn za które Spółka ponosi odpowiedzialność, a ich maksymalna wysokość może wynosić 3 mln zł. Prawo do odszkodowania uzupełniającego jest wyłączone, jednakże niezależnie od kary umownej Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia od Najemcy odszkodowania wyłącznie za zniszczenia w Przedmiocie Najmu. Umowa Najmu została zawarta pod warunkiem zawieszającym zawarcia w/w opisanej umowy sprzedaży nieruchomości.


Wartość umów zawartych z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 46,6 mln zł.


Kryterium uznania umów za znaczące jest łączna wartość umów w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

TAGI