Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza

Numer raportu: RB 12/2016   Sporządzono: 2016-06-09  Zarząd ALMA MARKET SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:


"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
1) „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alma Market SA ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji wynosić będzie [___] osób.”

"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
2) odpowiednia liczba uchwał: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alma Market SA powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana/Panią [____].”

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 11/2016 w dniu 03 czerwca 2016 roku, w następujący sposób:
1.    Dodaje się punkt 10 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2.    Dodaje się punkt 11 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
3.    Dotychczasowy punkt 10 oznacza się jako 12, dotychczasowy punkt 11 oznacza się jako 13.


W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.    Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7.    Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015.
8.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015;
c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
11.    Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu obejmujących powołanie nowego członka Zarządu;
13.    Zamknięcie obrad.
        
Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 11/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku.

Załączniki:

» Zgłoszenie żądania akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Alma Market SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.pdf

» Uzupełniona treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZA Alma Market SA w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016.pdf

» Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Alma Market SA w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 8 czerwca 2016 roku.pdf