Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

Numer raportu: RB 11/2016   Sporządzono: 2016-06-03  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Pilotów 10, w Biurowcu Alma Tower, XIII p.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.     Otwarcie Zgromadzenia.
2.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4.     Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.     Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7.     Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015.
8.     Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
9.     Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ALMA MARKET S.A. za rok obrotowy 2015;
c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015;
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu obejmujących powołanie nowego członka Zarządu;
11.    Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 4022 KSH Zarząd Spółki podaje informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu:

1.     Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10 (Biurowiec Alma Tower, XIII p.) lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej: wza@almamarket.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać, że posiadają odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki lub powołać się na wpis w księdze akcyjnej prowadzonej dla akcji imiennych. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i takie nie zostaną uwzględnione.

2.     Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10 (Biurowiec Alma Tower, XIII p.) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.
 
3.     Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.     Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: www.almamarket.pl. Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z pkt. 9.2. – 9.4. przed terminem Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.almamarket.pl formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesyłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Akcjonariusz, który chce udzielić pełnomocnictwa w wyżej wymienionej formie,  zwraca się osobiście lub na piśmie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umożliwią akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiązuje się zachować w poufności nadany mu login i hasło. Login i hasło przesyłane są akcjonariuszowi przesyłką listową lub kurierską na podany przez niego w żądaniu adres. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa, o którego udzieleniu Spółka została zawiadomiona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może nastąpić w tej samej formie.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej do godziny 8:00 w dniu 30 czerwca 2016 r.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Pełnomocnicy lub przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów na Zgromadzeniu lub do udzielenia pełnomocnictwa.

W przypadku zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską) lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@almamarket.pl, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość lub zasady reprezentacji akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

5.     Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.     Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7.     Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Zgromadzenia.

8.     Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest 14 czerwca 2016 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

9.     Prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu będą miały osoby, które na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 14 czerwca 2016 r.) będą akcjonariuszami Spółki, („dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”).

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. nie później niż 15 czerwca 2016 r. akcjonariusz złoży podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze posiadali zaświadczenie na Zgromadzeniu, zastrzegając jednak, że przepisy prawa nie nakładają na akcjonariuszy takiego obowiązku.

W przypadku akcji na okaziciela zdematerializowanych, Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w  Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Przez 3 dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 27 czerwca 2016 r. w Biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (Biurowiec Alma Tower, XIII p.) w godzinach od 9.00 do 15.30 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10.     Rejestracja uczestników Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 30 czerwca 2016 r. o godzinie 11:30.

11.    Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w Biurze Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (Biurowiec Alma Tower, XIII p.) lub na stronie internetowej spółki: www.almamarket.pl.

12.    Spółka będzie udostępniała informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.almamarket.pl.

 

>>  Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.