Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 16/2012   Sporządzono: 2012-12-21  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu 21 grudnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego Mariusza Wojdona, który poinformował o dokonaniu transakcji zbycia i nabycia akcji zwykłych na okaziciela spółki Alma Market SA

  zobacz szczegóły
 • Informacja o likwidacji spółki zależnej

  Numer raportu: RB 15/2012   Sporządzono: 2012-12-21  

  Zarząd spółki Alma Market S.A. ("Emitent") informuje, że wspólnicy Flor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie ("Spółka Zależna") - spółki zależnej od Emitenta, podjęli uchwałę o rozwiązaniu Spółki Zależnej i otwarciu jej likwidacji

  zobacz szczegóły
 • Spełnienie warunku dotyczącego zawartej umowy warunkowej

  Numer raportu: RB 14/2012   Sporządzono: 2012-09-06  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał informację, iż w dniu 5 września 2012 roku jednostka zależna od Spółki – Flor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa („Flor”) zawarła z UBM Riwiera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („UBM”) z siedzibą w Warszawie ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Flor prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6 wraz z budowlami za cenę netto 5 mln EUR (6,15 mln EUR z VAT). Na nieruchomości UBM ma wybudować budynek biurowy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczących umów

  Numer raportu: RB 13/2012   Sporządzono: 2012-09-05  

  Zarząd Alma Market SA ("Spółka") informuje, że w dniu 05 września 2012 roku Spółka zawarła z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneks numer 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. W związku z powyższym łączna wartość umów zwartych przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 12/2012   Sporządzono: 2012-07-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 5 lipca 2012 roku Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F

  Numer raportu: RB 11/2012   Sporządzono: 2012-07-03  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż zgodnie z otrzymanym Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2012 roku nastąpi rejestracja 449 755 akcji zwykłych na okaziciela serii F z oznaczeniem kodowym PLKRCHM00015.

  zobacz szczegóły
 • Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

  Numer raportu: RB 10/2012   Sporządzono: 2012-07-03  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 2 lipca 2012 roku podjął uchwałę nr 629/2012 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 449 755 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Alma Market S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oraz wprowadzeniu ich z dniem 5 lipca 2012 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2012 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRCHM00015”.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 25 czerwca 2012 r.

  Numer raportu: RB 09/2012   Sporządzono: 2012-06-25  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 25 czerwca 2012 roku, informacja o odstąpieniu przez ZWZA ALMA MARKET SA od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad oraz odwołanie osoby nadzorującej i powołanie osoby nadzorującej

  Numer raportu: RB 08/2012   Sporządzono: 2011-06-25  

  Zarząd Alma Market SA podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 25 czerwca 2012 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 07/2012   Sporządzono: 2012-06-22  

   

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2012 roku Spółka podpisała jako najemca umowę najmu z UBM Riwiera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („UBM”) z siedzibą w Warszawie jako wynajmującym.

   

  zobacz szczegóły
 • Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. serii F

  Numer raportu: RB 06/2012   Sporządzono: 2012-06-21  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 462/12 o następującej treści:

  zobacz szczegóły
 • Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza

  Numer raportu: RB 05/2012   Sporządzono: 2012-06-05  

  Zarząd ALMA MARKET SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu

  zobacz szczegóły
 • Korekta Raportu Bieżącego numer 4/2012: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB K 04/2012   Sporządzono: 2012-05-29  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w wyniku omyłki w treści raportu błędnie podano datę i godzinę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2012 roku. Data ta nie spełnia wymogu ustawowego dotyczącego daty ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


  W związku z powyższym Zarząd ALMA MARKET SA koryguję datę i godzinę zwołania ZWZA z dnia 22 czerwca 2012 godzina 12:00 na dzień 25 czerwca 2012 godzina 10:00. Korekcie ulegają również wszystkie daty zawarte w ogłoszeniu.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 04/2012   Sporządzono: 2012-05-28  

  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 22 czerwca 2012, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Armii Krajowej 28

  zobacz szczegóły
 • Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

  Numer raportu: RB 03/2012   Sporządzono: 2012-03-28  

   

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2011 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

  Numer raportu: RB 02/2012   Sporządzono: 2012-01-31  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:
  I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):
  - za I kwartał 2012 roku – 14 maja 2012 (poniedziałek)
  - za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 (środa).

  zobacz szczegóły
 • Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%

  Numer raportu: RB 01/2012   Sporządzono: 2012-01-04  

  Zarząd Alma Market S.A., zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że dnia 4 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,04% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Alma Market S.A.

  zobacz szczegóły

TAGI