Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Numer raportu: RB 03/2012   Sporządzono: 2012-03-28   

Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2011 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl

Raporty bieżące:

RB 01/2011            2011-01-28             Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

RB 02/2011            2011-01-28             Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

RB 03/2011            2011-03-18             Nabycie akcji spółki

RB 04/2011            2011-04-08             Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany struktury kapitału zakładowego ALMA MARKET SA

RB 05/2011            2011-04-13             Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów

RB 06/2011            2011-04-29             Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. serii F i G

RB 07/2011            2011-05-17             Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 08/2011            2011-05-18             Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki do                                                             obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

RB 09/2011            2011-05-19             Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G

RB 10/2011            2011-05-27             Ujawnienie informacji poufnej o zawarciu umowy najmu

RB 11/2011            2011-05-27             Cofnięcie decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji

RB 12/2011            2011-06-01             Zakończenie części subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G

RB 13/2011            2011-06-02             Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

RB 14/2011            2011-06-10             Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%

RB 15/2011            2011-06-17             Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 16/2011            2011-06-29             Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 29 czerwca 2011 roku oraz powołanie                                                              osoby nadzorującej i osób zarządzających

RB 17/2011            2011-06-29             Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu                                                            29 czerwca 2011 r.

RB 18/2011            2011-07-06             Ujawnienie informacji poufnej o zawarciu umowy najmu

RB 19/2011            2011-07-11             Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych                                                              sprawozdań finansowych spółki

RB 20/2011            2011-07-27             Nabycie akcji spółki

RB 21/2011            2011-08-23             Rejestracja zmian w Statucie Spółki

RB 22/2011            2011-09-27             Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 10%

RB 23/2011            2011-11-09             Zawarcie znaczącej umowy

RB 24/2011            2011-11-10             Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

RB 25/2011            2011-12-13             Zawarcie znaczącej umowy

RB 26/2011            2011-12-16             Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

RB 27/2011            2011-12-22             Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

RB 28/2011            2011-12-22             Zawarcie znaczącej umowy

RB 29/2011            2011-12-29             Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%

RB 30/2011            2011-12-30             Informacja o otwarciu likwidacji spółki zależnej

 

Raporty okresowe:

 

Kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za I kwartał 2011 roku (16.05.2011),

Skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2011 roku (14.11.2011).

 

Półroczny:

Skonsolidowany raport półroczny PSr za półrocze 2011 roku (30.08.2011).

 

Roczny:

Jednostkowy raport roczny R za rok 2010 (21.03.2011) i Skonsolidowany raport roczny RS za rok 2010 (21.03.2010).

 

Jednocześnie Zarząd informuje, że niektóre informacje zawarte w raportach wymienionych w załączniku mogą być już nieaktualne.