Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. serii F

Numer raportu: RB 06/2012   Sporządzono: 2012-06-21  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 20 czerwca 2012 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 462/12 o następującej treści:


"Uchwała Nr 462/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r.
§ 1
1.    Na podstawie § 40 ust. 2, 3 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku spółki ALMA MARKET S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 449.755 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ALMA MARKET S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLKRCHM00015, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLKRCHM00015 z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ALMA MARKET S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.
§ 2
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLKRCHM00015 akcji wskazanych w § 1 ust. 1 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

TAGI