Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 07/2012   Sporządzono: 2012-06-22  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2012 roku Spółka podpisała jako najemca umowę najmu z UBM Riwiera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („UBM”) z siedzibą w Warszawie jako wynajmującym.


Przedmiotem umowy jest najem przez Alma Market S.A. powierzchni w budynku biurowym oraz miejsc parkingowych, który to budynek zobowiązuje się wybudować UBM na nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6.


Wartość umowy za okres najmu (przyjmując wartość czynszów w pierwszym roku działalności) wyniesie około ok. 22,8 mln zł netto (bez VAT).
Umowa Najmu została zawarta na okres 10 lat począwszy od dnia przekazania lokalu najemcy, tj, niepóźnej niż od dnia 31 maja 2014 roku, z opcją przedłużenia okresu najmu na kolejne 5-letnie okresy. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, jakim jest zawarcie przez UBM jako kupującego ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości – prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Pilotów 6 – najpóźniej w terminie do dnia 24 września 2012 roku.


Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy w okresie najmu przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Alma Market S.A.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że łączna wartość wszystkich umów zawartych przez spółki grupy kapitałowej Alma Market S.A. z UBM w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi ok. 71 mln zł, z czego umową o największej wartości jest ta opisana w niniejszym raporcie.


Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) wraz z późniejszymi zmianami.

TAGI