Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza

Numer raportu: RB 05/2012   Sporządzono: 2012-06-05  Zarząd ALMA MARKET SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu:

 

"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia

art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana/Panią ____________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

 

"UCHWAŁA nr …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ALMA MARKET S.A. w Krakowie
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając w oparciu o postanowienia

art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres do końca obecnej kadencji, Panią/Pana ____________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALMA MARKET S.A., opublikowanego w raporcie bieżącym nr 4/2012 w dniu 29 maja 2012 roku, w następujący sposób:
1. Dodaje się punkt 12 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Dotychczasowy punkt 12 oznacza się jako 13.
W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.    
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011;
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;
e) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
        
Przedmiotowe żądanie wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 4/2012 z dnia 29 maja 2012 roku.

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodana na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 4/2012 z dnia 29 maja 2012 roku.

 

Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do raportu.

 

Załączniki:

» Zgłoszenie żądania akcjonariusza Pioneer FIO umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Alma Market SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 roku

» Uzupełniony tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA Alma Market SA w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 4 czerwca 2012 roku

» Uzupełniona treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad ZWZA Alma Market SA w związku z żądaniem akcjonariusza z dnia 4 czerwca 2012 roku

» Uzupełniony wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA Alma Market SA w związku z żądaniem Akcjonariusza z dnia 4 czerwca 2012 r.

TAGI