Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 lipca 2017 r.

  Numer raportu: RB 64/2017   Sporządzono: 2017-07-31  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 28 lipca 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w dniu 28 lipca 2017 roku

  Numer raportu: RB 63/2017   Sporządzono: 2017-07-28  

  I. Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 lipca 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 lipca 2017 r.

  Numer raportu: RB 62/2017   Sporządzono: 2017-07-19  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 14 lipca 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Numer raportu: RB 61/2017   Sporządzono: 2017-07-17  

  Zarząd Alma Market S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 roku, w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 34/2017, złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  zobacz szczegóły
 • Oddalenie zażalenia na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

  Numer raportu: RB 60/2017   Sporządzono: 2017-07-14  

  Zarząd Alma Market S.A. (dalej: "Spółka") informuje o powzięciu wiadomości, iż Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydane w dniu 10 lutego 2017 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 31/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. i RB 44/2017 z dnia 14 marca 2017 r. Spółka do chwili raportu nie otrzymała odpisu postanowienia.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku

  Numer raportu: RB 59/2017   Sporządzono: 2017-07-14  

  I. Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 lipca 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Numer raportu: RB 58/2017   Sporządzono: 2017-07-03  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

  Numer raportu: RB 57/2017   Sporządzono: 2017-06-30  

  I. Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 56/2017   Sporządzono: 2017-06-01  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, w budynku przy ul. Pilotów 6.

  zobacz szczegóły
 • Komentarz do złożonego przez Niezależnego Biegłego Rewidenta, reprezentującego Kancelarię Biegłych Rewidentów „Konto” Spółka z o.o. w Krakowie stanowiska do sprawozdania finansowego Alma Market SA w restrukturyzacji („Spółka”) za 2016 rok.

  Numer raportu: RB 55/2017   Sporządzono: 2017-05-01  

  Stanowisko Biegłego Rewidenta, Spółka ocenia w wielu aspektach jako niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Spółka zaznacza, że w listopadzie 2016 roku nastąpiła zmiana składu Zarządu Spółki oraz Głównego Księgowego, natomiast Biegły Rewident reprezentujący Spółkę „Konto” Spółka z o.o. w Krakowie przeprowadzał badania w Spółce od wielu lat i znał procedury funkcjonujące w Spółce, które nie uległy zmianie. Spółka ma świadomość własnej trudnej sytuacji, która stawia w niekonfortowej sytuacji również Biegłego Rewidenta, ale nie zgadza się z zarzutami postawionymi w jego stanowisku, które Spółka opublikowała łącznie z korektą Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2016 rok w dniu 27 kwietnia 2017 r...

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego

  Numer raportu: RB 54/2017   Sporządzono: 2017-05-11  

  Zarząd ALMA MARKET SA w restrukturyzacji informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 14/2017, terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 53/2017   Sporządzono: 2017-05-05  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 05 maja 2017 roku zawiadomienie od Pana Tomasza Żarneckiego, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 31,29% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Korekta raportu bieżącego nr RB 46/2017

  Numer raportu: RB 52/2017   Sporządzono: 2017-04-14  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji informuję o korekcie do raportu bieżącego nr RB 46/2017 z dnia 17 marca 2017 r. Korekta wynika z powodu omyłki pisarskiej. Data samej transakcji 17 marca 2017 r. jest poprawna.

  zobacz szczegóły
 • Korekta noty 20 – „Transakcje z podmiotami powiązanymi” do sprawozdania finansowego jednostkowego za 2016 rok oraz odpowiednio korekta noty 22 pkt V. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

  Numer raportu: RB 51/2017   Sporządzono: 2017-04-10  

  Zarząd Alma Market SA w restrukturyzacji w załączeniu niniejszego raportu przekazuję do publicznej wiadomości korektę noty 20 - TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, pkt VI jako uzupełnienie informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego jak i odpowiednio korektę noty 22 pkt V. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.

  zobacz szczegóły
 • Termin przekazania opinii i raportu biegłego rewidenta.

  Numer raportu: RB 50/2017   Sporządzono: 2017-04-10  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż planuje publikację opinii i raportów podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w dniu 27.04.2017 r.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca złożenia przez wierzycieli uproszczonych wniosków o ogłoszenie upadłości

  Numer raportu: RB 49/2017   Sporządzono: 2017-04-07  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: „MAR”), Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje o powzięciu wiadomości o złożeniu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dwóch uproszczonych wniosków wierzycieli Spółki o ogłoszenie upadłości Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. w restrukturyzacji serii H

  Numer raportu: RB 48/2017   Sporządzono: 2017-04-06  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 4 kwietnia 2017 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 224/17 o następującej treści:

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 47/2017   Sporządzono: 2017-03-17  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 17 marca 2017 roku zawiadomienie od Pani Iwony Kunickiej – Szostak o nabyciu 557 301 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki po średniej cenie 0,50 zł za 1 akcję w drodze umowy cywilnoprawnej, przekraczając próg 20% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Spadek zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 46/2017   Sporządzono: 2017-03-17  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 17 marca 2017 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 17 marca 2017 roku zawiadomienie od Pana Jerzego Mazgaja, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 0,74% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Korekta wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 14 marca 2017 r.

  Numer raportu: RB 45/2017   Sporządzono: 2017-03-17  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości korektę wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 14 marca 2017 roku

  zobacz szczegóły
 • Brak uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki

  Numer raportu: RB 44/2017   Sporządzono: 2017-03-14  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”) informuje o powzięciu wiadomości, iż postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydane w dniu 10 lutego 2017 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 31/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. nie uzykało przymiotu prawomocności pomimo upływu dwóch tygodni od jego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - z uwagi na fakt, że do Sądu wpłynęło zażalenie wierzyciela na to postanowienie.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 14 marca 2017 r.

  Numer raportu: RB 43/2017   Sporządzono: 2017-03-14  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości, iż żaden z akcjonariuszy nie posiadał co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 marca 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 marca 2017 roku

  Numer raportu: RB 42/2017   Sporządzono: 2017-03-14  

  I. Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 marca 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. w restrukturyzacji serii H

  Numer raportu: RB 41/2017   Sporządzono: 2017-03-03  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 3 marca 2017 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 143/17 o następującej treści

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok

  Numer raportu: RB 40/2017   Sporządzono: 2017-03-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA w restrukturyzacji informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 14/2017, terminu przekazania do publicznej wiadomości rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2016 rok.

  zobacz szczegóły

TAGI