Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Decyzja o sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku przy założeniu braku kontynuacji działalności Spółki

Numer raportu: RB 66/2017   Sporządzono: 2017-08-23  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: „MAR”), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o powzięciu decyzji w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku przy założeniu braku kontynuacji działalności Spółki.
Zarząd podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie przyjęcia zasad rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki przy założeniu braku kontynuacji działalności, począwszy od sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2017 roku, ze względu między innymi na następujące zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego :
1. postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Odwoławczy o umorzeniu postępowania sanacyjnego z dnia 11 lipca 2017 i oddaleniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydane w dniu 10 lutego 2017 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki,
2. złożenie przez Zarząd Alma Market S.A. w dniu 17 lipca 2017 roku wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, na rzecz IMMOMOK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, za łączną cenę netto w wysokości 94.000.000,00 (dziewięćdziesiąt cztery miliony) złotych, płatną w całości przy zawarciu umowy sprzedaży, co nastąpiło w uzupełnieniu wniosku uproszczonego z dnia 14.02.2017 roku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku Spółki złożonego do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W związku podjętą decyzją w sprawie przyjęcia zasad rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych Spółki przy założeniu braku kontynuacji działalności począwszy od sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2017 roku ze względu na zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego, zostaną dokonane zmiany w zasadach rachunkowości Spółki, które wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki oraz kapitały własne Spółki za pierwsze półrocze 2017 rok jak też w konsekwencji wyniki za 2017 rok.