Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Komentarz do złożonego przez Niezależnego Biegłego Rewidenta, reprezentującego Kancelarię Biegłych Rewidentów „Konto” Spółka z o.o. w Krakowie stanowiska do sprawozdania finansowego Alma Market SA w restrukturyzacji („Spółka”) za 2016 rok.

Numer raportu: RB 55/2017   Sporządzono: 2017-06-01  Stanowisko Biegłego Rewidenta, Spółka ocenia w wielu aspektach jako niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Spółka zaznacza, że w listopadzie 2016 roku nastąpiła zmiana składu Zarządu Spółki oraz Głównego Księgowego, natomiast Biegły Rewident reprezentujący Spółkę „Konto” Spółka
z o.o. w Krakowie przeprowadzał badania w Spółce od wielu lat i znał procedury funkcjonujące w Spółce, które nie uległy zmianie.
Spółka ma świadomość własnej trudnej sytuacji, która stawia w niekonfortowej sytuacji również Biegłego Rewidenta, ale nie zgadza się z zarzutami postawionymi w jego stanowisku, które Spółka opublikowała łącznie z korektą Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2016 rok w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Spółka podnosi, że w okresie od 14 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku pracownicy Spółki byli w ciągłym kontakcie z Biegłym Rewidentem, dostępni nawet poza dniami
i godzinami roboczymi oraz zainteresowani przebiegiem badania sprawozdania finansowego.
Biegły Rewident zawiadomił pismem z dnia 31 marca 2017 Zarząd Spółki , że w związku z możliwymi korektami sprawozdania finansowego opinia i raport zostaną przekazane nie wcześniej niż 27 kwietnia 2017 roku, do 25 kwietnia 2017 roku nie otrzymaliśmy żadnych negatywnych informacji i uwag odnośnie nieprawidłowości w procedurach sporządzenia sprawozdania finansowego.
Odnosząc się do stanowiska Biegłego Rewidenta Spółka informuje, że:
1. Przedłużające się procedury sądowe związane z zakończeniem procesu restrukturyzacji (umorzeniem sanacji) dają duże prawdopodobieństwo kontynuacji działalności przez kolejne 12 miesięcy.

2. W sprawozdaniu finansowym zostały ujęte odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i wyposażenia.

3. Przedstawiono Biegłemu Rewidentowi 3 wyceny nieruchomości, których wartość została wykorzystana w sporządzonym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. Pozostałych nie udostępniono, gdyż dotyczyły wyceny nieruchomości, środków trwałych i wyposażenia dla celu ewentualnej sprzedaży. Powyższe dotyczy również punktu 9 zastrzeżeń Biegłego Rewidenta.

4. Harmonogram inwentaryzacji na rok 2016 został przekazany Biegłemu Rewidentowi. Zgodnie z harmonogramem w okresie 05. 01.2016 r. - 30.06.2016 r. we wszystkich działających obiektach handlowych przeprowadzone zostały inwentaryzacje częściowe, a w trzech sklepach: Warszawa Ferio, Warszawa Vogla i Warszawa Jutrzenki całościowe. Inwentaryzacje (spis z natury) w Spółce od kilku lat przeprowadzały firmy zewnętrzne pod nadzorem biura kontroli wewnętrznej Spółki. Na żadnej z powyższych inwentaryzacji nie było przedstawiciela z biura Biegłego Rewidenta.

Ze względu na ograniczenie kosztów w trudnej sytuacji finansowej Spółki, a także szybkie zamykanie sklepów odwołano inwentaryzacje, których termin przypadał od 01.10.2016 do 08.11.2016 z możliwością przeprowadzenia ich w miesiącu grudniu,
w działających obiektach. Na uzasadnienie powyższej decyzji przedstawiamy kilka przykładów:
Nowy Targ zaprzestał działalności 29.09.2016 r., a inwentaryzacja była zaplanowana na 25.10.2016 r.,
Warszawa Wilanów zaprzestał działalności 23.10.2016 r. a inwentaryzacja była zaplanowana na 23.10.2016 r.,
Warszawa Jutrzenki zaprzestał działalności 29.09.2016 r. a inwentaryzacja była zaplanowana na 18.10.2016 r.,
Warszawa Bemowo zaprzestał działalności 29.10.2016 r. a inwentaryzacja była zaplanowana na 06.11.2016 r.,
Informujemy równocześnie, że towar z zamykanych sklepów był przeliczany przez pracowników Spółki i zabezpieczony na czas transportu. Towar ten następnie był odbierany przez pracowników Spółki, przeliczany i wprowadzany na stan magazynowy przejmującego sklepu dokumentami wewnętrznymi a rozliczenie przekazania towarów księgowane przez pracowników księgowości. Różnice pomiędzy stanem księgowym zamykanego sklepu a rzeczywistym stanem przejętego towaru przez sklep przejmujący towar, zostały odpowiednio rozliczone jako niedobory lub nadwyżki zamykanej jednostki.
14.12.2016 r. została przeprowadzona inwentaryzacja w sklepie Kraków Modlniczka.

Na koniec roku we wszystkich działających sklepach przeprowadzono spis środków pieniężnych: gotówki, bonów własnych i obcych. We wszystkich zamykanych sklepach środki trwałe zostały skontrolowane przez pracownika biura kontroli z aktualnym zestawieniem księgowym.

5. Brak utworzonych odpisów aktualizujących w 4 obiektach uzasadniony był dobrze funkcjonującymi sklepami, których Spółka nie zamierzała likwidować. Powodem do likwidacji już w 2017 roku było natychmiastowe wypowiedzenie umów najmu.

6. W Spółce funkcjonują procedury postępowania przy przyjęciu (przyjęcie
od kontrahenta zewnętrznego i wewnętrznego) oraz procedury rozchodu, w tym również likwidacji, szczegółowo opisane w Instrukcji Obiegu Dokumentów Magazynowych . Natomiast Instrukcja Gospodarowania Majątkiem Trwałym określa między innymi procedury postępowania w przypadku: przyjęcia, likwidacji, zmiany miejsca użytkowania i użytkownika środków trwałych, oraz dokumenty dla poszczególnych zdarzeń gospodarczych. Powyższe procedury są stosowane w spółce. Biegłemu zostały udostępnione dokumenty zakupu, sprzedaży i likwidacji środków trwałych, przekazano również szczegółową tabelę amortyzacyjną środków trwałych ( ok.11750 pozycji) za 2016 r. łącznie z tabelą ruchu środków trwałych.

7. Odnośnie różnicy pomiędzy aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego
a zobowiązaniami z tego tytułu, przyznajemy że różnica jest istotna, ale niższa od kwot zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych: za 2015 rok - 35 200 tys. zł oraz za 6 miesięcy 2016 roku - 34 831 tys. zł, na które Biegły Rewident nie zwrócił uwagi uznając za prawidłowe. Fakt ten zadecydował o ujęciu powyższej kwoty
w sprawozdaniu.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki nie wystąpiły przesłanki do odstąpienia przez Biegłego Rewidenta od wydania opinii.