Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Informacja poufna o kwestionowaniu skuteczności wypowiedzenia umów kredytowych oraz braku spłaty umów kredytowych

  Numer raportu: RB 30/2016   Sporządzono: 2016-10-18  

  Zarząd Spółki Alma Market S.A. (dalej: „Spółka”), w związku z otrzymanymi pismami o wypowiedzeniu umów kredytowych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) (o czym informowano w raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 11.10.2016 roku) informuje, że nie zostały spłacone we wskazanym przez Bank terminie 7 dni od dnia otrzymania pism

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca złożenia przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości

  Numer raportu: RB 29/2016   Sporządzono: 2016-10-14  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o złożeniu w dniu 14 października 2016 r. do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. 

  zobacz szczegóły
 • Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zabezpieczenia majątku dłużnika Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 28/2016   Sporządzono: 2016-10-12  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 12 października 2016 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowił o zabezpieczeniu majątku dłużnika Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

  zobacz szczegóły
 • Wypowiedzenie umów kredytowych

  Numer raportu: RB 27/2016   Sporządzono: 2016-10-11  

  Zarząd Spółki Alma Market S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu wypowiedzenia umów kredytowych zawartych z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja członka Zarządu Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 26/2016   Sporządzono: 2016-09-22  

  Zarząd Spółki Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2016 roku pan Mariusz Wojdon złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku i wniosku o jego wspólne rozpoznanie z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

  Numer raportu: RB 25/2016   Sporządzono: 2016-09-21  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o otrzymaniu informacji o złożeniu w dniu 20 września 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna o planowanych istotnych zwolnieniach grupowych

  Numer raportu: RB 24/2016   Sporządzono: 2016-09-21  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o planowanych istotnych zwolnieniach grupowych w Spółce.

  zobacz szczegóły
 • Korekta prognoz jednostkowych wyników finansowych na 2016 rok Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 23/2016   Sporządzono: 2016-09-16  

  Zarząd Alma Market S.A. ("Spółka") w związku z przekazaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 09/2016 w dniu 21 marca 2016 roku prognozą wybranych jednostkowych wyników finansowych Spółki na 2016 rok, mając na uwadze wielkość zrealizowanej sprzedaży w okresie 2 miesięcy trzeciego kwartału roku i poziom zrealizowanej sprzedaży w pierwszej połowie września 2016 roku oraz założenia zawarte w złożonym wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i założenia zawartego w nim wstępnego planu restrukturyzacyjnego, podjął decyzję o zmianie opublikowanych prognoz finansowych na 2016 rok w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysku netto.

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Spółki w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 22/2016   Sporządzono: 2016-09-15  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o złożeniu w dniu 15 września 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne).

  zobacz szczegóły
 • Informacja poufna dotycząca podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Spółki

  Numer raportu: RB 21/2016   Sporządzono: 2016-09-15  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że w dniu 5 września 2016 r. podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej: Prawo restrukturyzacyjne). Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki oraz akcjonariuszy. Spółka podjęła decyzję o  konieczności podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Spółki i uniknięcia ogłoszenia upadłości Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Przegląd opcji strategicznych dla Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 20/2016   Sporządzono: 2016-08-05  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”, „Emitent”) mając na uwadze dalszy rozwój Emitenta, informuje o podjęciu decyzji o przeglądzie przez Emitenta opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej.

  zobacz szczegóły
 • Podpisanie aneksów do umów kredytów obrotowych z mBank Spółka Akcyjna

  Numer raportu: RB 19/2016   Sporządzono: 2016-08-05  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2016 roku Spółka podpisała aneksy do umów kredytów obrotowych z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”):

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za pierwsze półrocze 2016 roku

  Numer raportu: RB 18/2016   Sporządzono: 2016-07-28  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”) informuje, że zmianie uległ termin publikacji „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr), który został wskazany w raporcie bieżącym nr 02/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu określona na dzień 30 sierpnia 2016 roku (wtorek) zostaje zmieniona na dzień 3 sierpnia 2016 roku (środa).

  zobacz szczegóły
 • Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie

  Numer raportu: RB 17/2016   Sporządzono: 2016-07-02  

  Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki od dnia 3 lipca 2016 r. wprowadza do stosowania Indywidualny Standard Raportowania Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („ISR”).

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 roku

  Numer raportu: RB 16/2016   Sporządzono: 2016-07-01  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte na ZWZA ALMA MARKET S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku; powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

  Numer raportu: RB 15/2016   Sporządzono: 2016-07-01  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.

   

  zobacz szczegóły
 • Kandydatura Pana Piotra Bryły do Rady Nadzorczej zgłoszona przez akcjonariusza Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 14/2016   Sporządzono: 2016-06-28  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, jako akcjonariusz Spółki, w związku z punktem 11. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku, dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił kandydaturę Pana Piotra Bryły.

  zobacz szczegóły
 • Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

  Numer raportu: RB 13/2016   Sporządzono: 2016-06-24  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 24 czerwca 2016 roku zawiadomienie od Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 4,87% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Uzupełnienie porządku obrad WZA na żądanie Akcjonariusza

  Numer raportu: RB 12/2016   Sporządzono: 2016-06-09  

  Zarząd ALMA MARKET SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2016 roku na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Pana Jerzego Mazgaja reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję wraz z projektami uchwał w następującym brzmieniu

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 11/2016   Sporządzono: 2016-06-03  

  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Pilotów 10, w Biurowcu Alma Tower, XIII p.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 10/2016   Sporządzono: 2016-05-23  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2016 rok.

  zobacz szczegóły
 • Publikacja prognoz jednostkowych wyników finansowych na 2016 rok

  Numer raportu: RB 09/2016   Sporządzono: 2016-03-21  

  Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133) ("Rozporządzenie"), Alma Market S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych jednostkowych wyników finansowych Spółki na 2016 rok.

  zobacz szczegóły
 • Spełnienie warunku dotyczącego zawarcia umowy warunkowej

  Numer raportu: RB 08/2016   Sporządzono: 2016-03-18  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 18 marca 2016 roku jednostka zależna od Spółki - Alma Development Sp. z o. o. (Alma Development) zawarła ze Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz Inwestycyjny”) ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Alma Development nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Stańczyka.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej z dnia 18 marca 2016 roku

  Numer raportu: RB 07/2016   Sporządzono: 2016-03-18  

  Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382) ("Ustawa"), Alma Market SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął uchwałę o dokonaniu istotnych odpisów aktualizacyjnych i utworzeniu rezerw w ciężar wyników 2015 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 06/2016   Sporządzono: 2016-03-16  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 15 marca 2016 r. jednostka zależna Alma Development Sp. z o.o. jako sprzedający zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Stańczyka ze Skarbiec Dochodowych Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz Inwestycyjny”).

  zobacz szczegóły

TAGI