Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Podjęcie uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zależnej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.

  Numer raportu: RB 06/2018   Sporządzono: 2018-07-20  

  Syndyk masy upadłości ALMA MARKET S.A. w upadłości informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zależnej Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA w dniu 20.07.2018 podjęło uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Podjęcie uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wykluczenia akcji ALMA MARKET SA z obrotu publicznego.

  Numer raportu: RB 05/2018   Sporządzono: 2018-05-30  

  Syndyk masy upadłości ALMA MARKET S.A. w upadłości informuje, iż na podstawie par. 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy, w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki ALMA MARKET S.A. w upadłości, oraz w związku z art. 91 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…). Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 maja 2018 roku podjął uchwałę Nr 541/2018 w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego...

  zobacz szczegóły
 • Oddalenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Numer raportu: RB 04/2018   Sporządzono: 2018-05-09  

  Syndyk masy upadłości Alma Market SA w upadłości informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 09.05.2018 r. otrzymał informację, iż Sąd Okręgowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy-Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2018 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z uproszczonych wniosków wierzycieli...

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok

  Numer raportu: RB 03/2018   Sporządzono: 2018-04-26  

  Syndyk masy upadłości ALMA MARKET SA w upadłości informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 01/2018, terminu przekazania do publicznej wiadomości rocznego raportu (R) i skonsolidowanego raportu rocznego (RS) za 2017 rok.

  zobacz szczegóły
 • Prawomocność (częściowa) postanowienia Sądu z dnia 21 listopada 2017 roku

  Numer raportu: RB 02/2018   Sporządzono: 2018-02-01  

  Syndyk masy upadłości Alma Market SA w upadłości informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 01.02.2018 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sygn. akt VIII GU 106/17 z dnia 21 listopada 2017 r. (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr: RB72/2017) z klauzulą prawomocności, nadaną w zakresie ogłoszenia upadłości dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej tj. pkt I-VI i IX-XI w/w postanowienia. Postanowienie jest  prawomocne z dniem 02.12.2017 roku

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

  Numer raportu: RB 01/2018   Sporządzono: 2018-01-30  

  Syndyk masy upadłości Alma Market SA w upadłości podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

  zobacz szczegóły
 • Postanowienie Sądu w przedmiocie upadłości Spółki Alma Market S.A.

  Numer raportu: RB 72/2017   Sporządzono: 2017-11-21  

  Syndyk masy upadłości Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Alma Market Spółki Akcyjnej oraz zatwierdzeniu warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika określając cenę sprzedaży na kwotę 94.000.000,00 zł netto oraz nabywcę IMMOMOK Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie.

  zobacz szczegóły
 • Informacja o otrzymaniu zawiadomień o przejęciu przedmiotu zastawu na własność

  Numer raportu: RB 71/2017   Sporządzono: 2017-10-04  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2017 roku otrzymała od mBank S.A.:

  1. zawiadomienie nr mBank/DRW/BB/1879/2017 o przejęciu przedmiotu zastawu, tj. 6.750.000 akcji w spółce Vistula Group S.A. na własność w wykonaniu: (i) umowy zastawniczej nr 07/006/14 zawartej pomiędzy Spółką a mBank S.A. w dniu 19 grudnia 2014 roku, ze zm. oraz (ii) umowy zastawniczej nr 07/007/15 zawartej pomiędzy Spółką a mBank S.A. w dniu 10 grudnia 2015 roku, zgodnie z art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku; wartość przedmiotu zastawu zostanie ustalona zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku...

  zobacz szczegóły
 • Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 70/2017   Sporządzono: 2017-09-08  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 8 Września 2017 wpłynęła korekta zawiadomienie od Pana Tomasza Żarneckiego, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 31,29% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za pierwsze półrocze 2017 roku oraz zmiana terminu przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2017 roku

  Numer raportu: RB 69/207   Sporządzono: 2017-08-28  

  Zarząd Alma Market S.A. ("Spółka") informuje, że zmianie ulegają terminy przekazania następujących raportów okresowych Spółki :

  1. "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) za pierwsze półrocze 2017 r.,

  2. "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za III kwartał 2017 r.,

  które zostały wskazane w pkt III. i pkt IV. raportu bieżącego nr 14/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.

  zobacz szczegóły
 • Zmiany w składzie Zarządu Spółki

  Numer raportu: RB 68/2017   Sporządzono: 2017-08-23  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2017 roku uchwałą Rady Nadzorczej Spółki powołano do składu Zarządu Pana Krzysztofa Wąsowicza.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 67/2017   Sporządzono: 2017-08-23  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „AUDYTOR” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 459 z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kluczborska 17/3, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania sprawozdań:

  zobacz szczegóły
 • Decyzja o sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku przy założeniu braku kontynuacji działalności Spółki

  Numer raportu: RB 66/2017   Sporządzono: 2017-08-23  

  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: „MAR”), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: „Spółka”) informuje o powzięciu decyzji w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku przy założeniu braku kontynuacji działalności Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Oddalenie zażalenia na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

  Numer raportu: RB 65/2017   Sporządzono: 2017-08-21  

  Zgodnie z raportem 60/2017 z dnia 14 lipca 2017 o powzieciu informacji w dniu 14.07.2017 R. o umorzeniu sanacji, spółka informuje iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 sierpnia 2017 otrzymała odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Odwoławczy o umorzeniu postępowania sanacyjnego z dnia 11 lipca 2017.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 28 lipca 2017 r.

  Numer raportu: RB 64/2017   Sporządzono: 2017-07-31  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 28 lipca 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w dniu 28 lipca 2017 roku

  Numer raportu: RB 63/2017   Sporządzono: 2017-07-28  

  I. Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 lipca 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 14 lipca 2017 r.

  Numer raportu: RB 62/2017   Sporządzono: 2017-07-19  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 14 lipca 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  Numer raportu: RB 61/2017   Sporządzono: 2017-07-17  

  Zarząd Alma Market S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 roku, w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr RB 34/2017, złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

  zobacz szczegóły
 • Oddalenie zażalenia na umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

  Numer raportu: RB 60/2017   Sporządzono: 2017-07-14  

  Zarząd Alma Market S.A. (dalej: "Spółka") informuje o powzięciu wiadomości, iż Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydane w dniu 10 lutego 2017 roku o umorzeniu postępowania sanacyjnego Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr RB 31/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. i RB 44/2017 z dnia 14 marca 2017 r. Spółka do chwili raportu nie otrzymała odpisu postanowienia.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 lipca 2017 roku

  Numer raportu: RB 59/2017   Sporządzono: 2017-07-14  

  I. Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 lipca 2017 roku.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2017 r.

  Numer raportu: RB 58/2017   Sporządzono: 2017-07-03  

  Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku:

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku

  Numer raportu: RB 57/2017   Sporządzono: 2017-06-30  

  I. Zarząd Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji

  Numer raportu: RB 56/2017   Sporządzono: 2017-06-01  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, w budynku przy ul. Pilotów 6.

  zobacz szczegóły
 • Komentarz do złożonego przez Niezależnego Biegłego Rewidenta, reprezentującego Kancelarię Biegłych Rewidentów „Konto” Spółka z o.o. w Krakowie stanowiska do sprawozdania finansowego Alma Market SA w restrukturyzacji („Spółka”) za 2016 rok.

  Numer raportu: RB 55/2017   Sporządzono: 2017-06-01  

  Stanowisko Biegłego Rewidenta, Spółka ocenia w wielu aspektach jako niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Spółka zaznacza, że w listopadzie 2016 roku nastąpiła zmiana składu Zarządu Spółki oraz Głównego Księgowego, natomiast Biegły Rewident reprezentujący Spółkę „Konto” Spółka z o.o. w Krakowie przeprowadzał badania w Spółce od wielu lat i znał procedury funkcjonujące w Spółce, które nie uległy zmianie. Spółka ma świadomość własnej trudnej sytuacji, która stawia w niekonfortowej sytuacji również Biegłego Rewidenta, ale nie zgadza się z zarzutami postawionymi w jego stanowisku, które Spółka opublikowała łącznie z korektą Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2016 rok w dniu 27 kwietnia 2017 r...

  zobacz szczegóły
 • Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego

  Numer raportu: RB 54/2017   Sporządzono: 2017-05-11  

  Zarząd ALMA MARKET SA w restrukturyzacji informuje, że dokonuje zmiany, podanego w raporcie bieżącym nr 14/2017, terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego (QSr) za I kwartał 2017 roku.

  zobacz szczegóły

TAGI