Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zawarcie znaczących umów

  Numer raportu: RB 15/2010   Sporządzono: 2010-12-31  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 30.12.2010 r.  na podstawie :

  -     zmiany umowy spółki komandytowej pod firmą: Flor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Sp.Kom.1”) zawartej z Flor Sp. z o.o., Spółka wniosła do Sp.Kom.1 wkład niepieniężny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie, o łącznej wartości 20 258 tys. zł; Następnie w tym samym dniu, w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka zawarła ze Sp.Kom.1 umowę przeniesienia wymienionych praw (umowę rozporządzającą);

  -    zmiany umowy spółki komandytowej pod firmą: Kraków2 – AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Sp.Kom.2”) zawartej z AM1 Sp. z o.o., Spółka wniosła do Sp.Kom.2 wkład niepieniężny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesionych na jednej z tych nieruchomości położonych w Krakowie, o łącznej wartości 14 469 tys. zł; Następnie w tym samym dniu, w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka zawarła ze Sp.Kom.2 umowę przeniesienia wymienionych praw (umowę rozporządzającą).

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 14/2010   Sporządzono: 2010-12-01  

  Zarząd ALMA Market SA („Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2010 roku Spółka otrzymała podpisany w dniu 29 listopada 2010 r. przez Bank PKO BP SA z siedzibą w Warszawie aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. Przedmiotem aneksu jest przedłużenie okresu wykorzystania kredytu z dnia 14 maja 2011 roku do dnia 28 listopada 2013 roku.

  zobacz szczegóły
 • Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 13/2010   Sporządzono: 2010-10-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 01 października 2010 r. spółka zależna Kraków1-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. poinformowała, że otrzymała zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o dokonaniu w dniu 09 września 2010 roku wpisu zabezpieczenia hipotecznego w formie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 25 mln zł na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie.

  zobacz szczegóły
 • Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5%

  Numer raportu: RB 12/2010   Sporządzono: 2010-09-16  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od PIONEER PEKAO Investment Management SA z siedzibą w Warszawie, o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 5,01% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Alma Market SA. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

  zobacz szczegóły
 • Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 11/2010   Sporządzono: 2010-09-06  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 06.09.2010 r. spółka zależna Kraków1-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. poinformowała, że otrzymała zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o dokonaniu wpisu w dniu 24 sierpnia 2010 roku zabezpieczenia hipotecznego w formie hipoteki umownej zwykłej łącznej w wysokości 25 mln zł i hipoteki umownej kaucyjnej łącznej do kwoty 3 mln zł na rzecz BRE Bank SA.

  zobacz szczegóły
 • Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 10/2010   Sporządzono: 2010-07-14  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 14.07.2010 r. spółka zależna Tarnów-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. poinformowała, że otrzymała zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o dokonaniu wpisu w dniu 07 lipca 2010 roku zabezpieczenia hipotecznego w formie hipoteki umownej kaucyjnej łącznej w wysokości 15 mln zł na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 09/2010   Sporządzono: 2010-06-25  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż w dniu 25 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2010 rok. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA w dniu 21 czerwca 2010 r.

  Numer raportu: RB 08/2010   Sporządzono: 2010-06-22  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez ZWZA ALMA MARKET SA w dniu 21 czerwca 2010 roku oraz powołanie osoby zarządzającej i osób nadzorujących

  Numer raportu: RB 07/2010   Sporządzono: 2010-06-22  

  Zarząd Alma Market SA podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 roku.

  Dodatkowo Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA w dniu 21 czerwca 2010 roku podjęło uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Spółki Pani Małgorzaty Moska, której powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz podjęło uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Alma Market SA na nową kadencję. Życiorysy nowopowołanych osób zarządzających i nadzorujących znajdują się w załączonym pliku.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 06/2010   Sporządzono: 2010-05-26  

  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 21 czerwca 2010 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 05/2010   Sporządzono: 2010-04-21  

  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 20.04.2010 r. na podstawie zmiany umowy spółki komandytowej pod firmą: Nowy Targ – AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Sp.Kom.”) zawartej z AM1 Sp. z o.o., Spółka zobowiązała się do wniesienia do Sp.Kom. wkład niepieniężny w postaci prawa własności zabudowanych nieruchomości położonych w Nowym Targu, o łącznej wartości 31 473 tys. zł netto (bez VAT). W tym samym dniu, w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka zawarła ze Sp.Kom. umowę przeniesienia własności wymienionych nieruchomości (umowę rozporządzającą).

  zobacz szczegóły
 • Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 04/2010   Sporządzono: 2010-04-01  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 01.04.2010 r. spółka zależna Kraków1-AM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. poinformowała, że otrzymała zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o dokonaniu wpisu w dniu 12 marca 2010 roku zabezpieczenia hipotecznego w formie hipoteki umownej zwykłej łącznej i kaucyjnej łącznej w wysokości 25 mln zł na rzecz Banku PKO BP SA.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 03/2010   Sporządzono: 2010-03-04  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, że dnia 04 marca 2010 roku spółka podpisała umowę kredytową z Bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie nowych obiektów handlowych ALMA Delikatesy. Kredyt o wartości 20 mln zł, został udzielony na okres od 04.03.2010 do 30.06.2017 i jest oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, zastaw rejestrowy na środkach trwałych będących przedmiotem kredytowania, hipoteki umowne zwykła łączna i kaucyjna łączna w łącznej kwocie 25 mln zł z tytułu należności głównej i w zakresie świadczeń ubocznych.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

  Numer raportu: RB 02/2010   Sporządzono: 2010-01-28  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2009 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

  Numer raportu: RB 01/2010   Sporządzono: 2010-01-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku

  zobacz szczegóły

TAGI