Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 05/2010   Sporządzono: 2010-04-21  Zarząd ALMA MARKET SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 20.04.2010 r. na podstawie zmiany umowy spółki komandytowej pod firmą: Nowy Targ – AM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Sp.Kom.”) zawartej z AM1 Sp. z o.o., Spółka zobowiązała się do wniesienia do Sp.Kom. wkład niepieniężny w postaci prawa własności zabudowanych nieruchomości położonych w Nowym Targu, o łącznej wartości 31 473 tys. zł netto (bez VAT). W tym samym dniu, w wykonaniu zobowiązania do wniesienia wkładu niepieniężnego, Spółka zawarła ze Sp.Kom. umowę przeniesienia własności wymienionych nieruchomości (umowę rozporządzającą).

Sp.Kom. jest spółką w 100% kontrolowaną przez Spółkę, albowiem jest ona komandytariuszem, natomiast komplementariuszem jest AM1 Sp. z o.o., która jest jednostką zależną od Spółki (o założeniu tej jednostki Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9 z dnia 17.02.2009). Udział Spółki w zysku Sp.Kom. wynosi 99,5%, natomiast udział komplementariusza wynosi 0,5%.  

Zawarciu powyższych umów towarzyszyło podpisanie pomiędzy Spółką a Sp.Kom. umowy dzierżawy, na podstawie której Spółka jest dzierżawcą wyżej wymienionych nieruchomości, gdzie kontynuuje w niezmienionym zakresie swoją działalność handlową w formie Delikatesów ALMA. Umowa dzierżawy została zawarta na warunkach rynkowych.

Nawiązując do przekazanych wcześniej w raportach okresowych informacji, zawarta umowa stanowi element realizacji planów rozwojowych Spółki, na które składa się między innymi zbycie posiadanych nieruchomości do spółek celowych, celem możliwości refinansowania się na tych aktywach. Dzięki realizacji wymienionych planów, Spółka w ramach swojej działalności podstawowej będzie skupiać się wyłącznie na rozwoju i zarządzaniu siecią Delikatesów ALMA, natomiast nieruchomości, przeniesione do spółek celowych będą mogły być bardziej efektywnie wykorzystane. Z punktu widzenia całej grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wydzielone w odrębnych podmiotach poszczególne grupy aktywów, stanowiące odrębne segmenty działalności, będzie można w razie konieczności szybko upłynnić, a zastosowane konstrukcje spółek celowych dają zdecydowanie większą elastyczność ich efektywnego wykorzystania biznesowego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

Par. 5 ust. 1 pkt. 1) i 3) oraz par. 7 i 9 RMF z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

TAGI