Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Current stock reports


« Powrót do listy raportów

Informacja poufna dotycząca złożenia przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku i wniosku o jego wspólne rozpoznanie z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Numer raportu: RB 25/2016   Sporządzono: 2016-09-21  Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014), Zarząd Alma Market S.A. (dalej: Spółka), przekazuje informację poufną o otrzymaniu informacji o złożeniu w dniu 20 września 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki. Wierzycielem, który złożył wniosek jest Zbigniew Jurasz. Wierzyciel wniósł o połączenie jego wniosku do wspólnego rozpoznania z wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, o którym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 15 września 2016 r. numer RB 22/2016.
 
W ocenie Spółki, powyższy wniosek nie zagraża postępowaniu o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego złożonego przez Spółkę albowiem zgodnie z art. 12 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego, sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

Podstawa prawna:
Art. 17 rozporządzenia MAR – informacje poufne.