Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Current stock reports


« Powrót do listy raportów

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. w restrukturyzacji serii H

Numer raportu: RB 48/2017   Sporządzono: 2017-04-06  Zarząd ALMA MARKET S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 4 kwietnia 2017 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 224/17 o następującej treści:

㤠1.

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w związku z zamianą przez spółkę ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI 5.003.902 (pięć milionów trzech tysięcy dziewięćset dwu) akcji zwykłych na okaziciela serii H na akcje imienne i wydaniem tych akcji uprawnionemu akcjonariuszowi przed spełnieniem się warunku przyjęcia tych akcji do depozytu papierów wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanawia zmienić zawartą z tą spółką, na podstawie uchwały nr NR 143/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 3 marca 2017 r., umowę o warunkową rejestrację w depozycie papierów wartościowych 5.500.000 (pięć milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, w ten sposób, że § 2 ust. 1 tej uchwały otrzymuje brzmienie:


㤠2.
1. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 496.098 (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki ALMA MARKET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 4 stycznia 2017 r. i oznaczyć je kodem PLKRCHM00015, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLKRCHM0001, z zastrzeżeniem ust 2.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe