Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Current stock reports


« Powrót do listy raportów

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alma Market S.A. w dniu 28 lipca 2017 roku

Numer raportu: RB 63/2017   Sporządzono: 2017-07-28  I. Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 lipca 2017 roku.

 

II. W trakcie przebiegu ZWZA Alma Market S.A. Przewodniczący przedstawił następująco stanowisko w sprawie rozliczenia wyniku finansowego i pokrycia straty za 2016 r.:

 

1)   Sprawozdanie finansowe za 2016 r. może być zatwierdzone lub niezatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 t.j. ze zm.) stanowi, iż przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu zgodnie z wymogami przeprowadzania badań określonymi w odrębnych przepisach.

 

Krajowy Standard Rewizji Finansowej 705 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 705 (Załącznik nr 1.30 do uchwały Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.) wskazuje rodzaje zmodyfikowanych opinii biegłego rewidenta. Jedną z form modyfikacji jest „Odstąpienie od wyrażenia opinii”. Wydanie opinii zmodyfikowanej musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem badania i uzyskaniem dowodów badania. W przypadku odstąpienia biegłego rewidenta od wyrażenia opinii spełnione są zatem przesłanki do zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

 

W związku z powyższym

 

2)   Strata za 2016 r. nie może być pokryta z uwagi na fakt , iż sprawozdanie finansowe za 2016 r. nie uzyskało po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, ale nastąpiła odmowa wyrażenia opinii.

 

W art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wskazano, że podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

 

Zatem modyfikacja opinii w formie odstąpienia od jej wyrażenia skutkuje brakiem możliwości podziału wyniku finansowego.

 

Zobowiązuje się Zarząd do ponownego poddania badaniu przez Biegłego sprawozdania finansowego za rok 2016 przy badaniu roku 2017.

 

>> Uchwały podjęte na ZWZA ALMA MARKET S.A. w dniu 28 lipca 2017 r