Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Porządek obrad na WZA Spółki

Numer raportu: RB 06/2003   Sporządzono: 2003-05-23  ZARZĄD FIRMY HANDLOWEJ "KRAKCHEMIA" S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 395, 399 par. 1, 402 K.S.H. ZWOŁUJE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2003 R. O GODZ. 12.00 W SIEDZIBIE SPÓŁKI, PRZY UL. PILOTÓW 6 W KRAKOWIE ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" S.A. i sprawozdania finansowego za 2002 rok;
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za rok obrotowy 2002;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" S.A oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok;
2. udzielenia absolutorium dla Zarządu spółki;
3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
4. udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej spółki;
5. podziału zysku za 2002 rok;
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej F.H. "KrakChemia" S.A. za 2002 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej
F.H "KrakChemia" SA za 2002 rok;
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
2. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
3. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
4. stosowania zasad ładu korporacyjnego;
5. zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
12. Podjęcie uchwały, w trybie art. 15 par. 1 KSH, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
13. Wolne wnioski;
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art.406 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych serii A, oraz właścicielom akcji na okaziciela serii B i C, jeżeli złożą w siedzibie spółki (Firma Handlowa "KrakChemia" S.A., Biuro Kadr i Szkolenia pok. 121) najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. do dnia 23.06.2003 r do godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Załatwienie formalności rejestracyjnych związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu 30.06.2003 r. o godz. 11.30 w miejscu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna
§49 ust.1 pkt 1 i 2
§66 ust.3

TAGI