Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 09/2015   Sporządzono: 2015-12-16  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o nabyciu akcji spółki przez Pana Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Alma Market S.A..

  zobacz szczegóły
 • Rezygnacja osoby zarządzającej

  Numer raportu: RB O8/2015   Sporządzono: 2015-11-30  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku, Pani Małgorzata Moska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 30 listopada 2015 roku. Pani Małgorzata Moska pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Ustanowienie zabezpieczenia na aktywach o znacznej wartości

  Numer raportu: RB 07/2015   Sporządzono: 2015-11-19  

   

  Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2015 r. otrzymała informację o wpisaniu do księgi wieczystej hipoteki umownej na nieruchomości spółki zależnej od Alma Market S.A., tj. Kraków 1 – AM 1  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Spółka Zależna”) do kwoty 30 mln PLN. Hipoteka została ustanowiona w związku z podpisanym w dniu  28 sierpnia 2015 roku aneksem do umowy o linię na finansowanie w kwocie 20 mln PLN pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Bank”).

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

  Numer raportu: RB 06/2015   Sporządzono: 2015-10-20  

  Zarząd Alma Market S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 19 października 2015 roku przez spółkę zależną Krakchemia S.A. aneksu do umowy kredytowej z dnia 2 marca 2004 roku z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), o której informowała ona w ramach raportu bieżącego numer 16/2015 w dniu 19 października 2015 roku, łączna wartość umów zwartych przez Alma Market S.A. oraz jednostki od niej zależne w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 05/2015   Sporządzono: 2015-06-26  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2015 rok.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 8 czerwca 2015 r.

  Numer raportu: RB 04/2015   Sporządzono: 2015-06-09  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 roku

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez ZWZA Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 roku; odwołanie osoby nadzorującej oraz powołanie osoby nadzorującej

  Numer raportu: RB 03/2015   Sporządzono: 2015-06-09  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 8 czerwca 2015 roku.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 02/2015   Sporządzono: 2015-05-13  

  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 8 czerwca 2015 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Pilotów 10, w Biurowcu Alma Tower XIII p.

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

  Numer raportu: RB 01/2015   Sporządzono: 2015-01-28  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

  zobacz szczegóły

TAGI