Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące

 • Zawarcie znaczącej umowy

  Numer raportu: RB 23/2013   Sporządzono: 2013-11-28  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2013 roku podpisał umowy najmu lokali z przeznaczeniem na obiekty handlowe Alma Delikatesy. Ich przedmiotem jest najem przez Alma Market SA

  zobacz szczegóły
 • Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym

  Numer raportu: RB 22/2013   Sporządzono: 2013-11-18  

  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje poniższą informację, w związku z subskrypcją prywatną 1 112 000 (słownie: jeden milion sto dwanaście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 lipca 2008 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 48/2008.

  zobacz szczegóły
 • Rejestracja przez KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii F

  Numer raportu: RB 21/2013   Sporządzono: 2013-10-31  

  Zarząd ALMA MARKET SA informuje, iż zgodnie z otrzymanym Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 listopada 2013 roku nastąpi rejestracja 13 679 akcji zwykłych na okaziciela serii F z oznaczeniem kodowym PLKRCHM00015.

  zobacz szczegóły
 • Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

  Numer raportu: RB 20/2013   Sporządzono: 2013-10-31  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31 października 2013 roku podjął uchwałę nr 1276/2013 o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 13 679 (trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Alma Market S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz wprowadzeniu ich z dniem 5 listopada 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 listopada 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKRCHM00015”.

  zobacz szczegóły
 • Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie przyjęcia do KDPW akcji Alma Market S.A. serii F

  Numer raportu: RB 19/2013   Sporządzono: 2013-10-18  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 zawiadamia o powzięciu informacji o podjęciu w dniu 17 października 2013 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 770/13.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

  Numer raportu: RB 18/2013   Sporządzono: 2013-08-30  

  Zarząd Alma Market SA ("Spółka") informuje, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku zawarto z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") umowę o linię na finansowanie w PLN w wysokości 20 mln zł ("Linia na finansowanie"). W związku z powyższym łączna wartość umów zwartych z Bankiem przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczących umów kredytowych

  Numer raportu: RB 17/2013   Sporządzono: 2013-08-16  

  Zarząd Alma Market SA ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisane:  
  1)    aneks numer 3 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w PLN w wysokości do 7 mln zł oraz
  2)    aneks numer 5 do umowy o kredyt obrotowy złotowy w wysokości 12 mln zł,
  które Spółka zawarła z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"). W związku z powyższym łączna wartość umów zwartych przez Spółkę w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, spełnia kryterium znaczącej umowy.

   

  zobacz szczegóły
 • Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów

  Numer raportu: RB 16/2013   Sporządzono: 2013-08-08  

  Zarząd ALMA MARKET S.A. („Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 8 sierpnia 2013 roku zawiadomienie od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania do poziomu 12,03% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

  Numer raportu: RB 15/2013   Sporządzono: 2013-07-11  

  Zarząd Alma Market SA („Spółka”) informuje, że w dniu 11 lipca 2013 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 4 marca 2010 roku z późniejszymi zmianami.

  zobacz szczegóły
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki

  Numer raportu: RB 14/2013   Sporządzono: 2013-07-01  

  Zarząd Alma Market SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania i przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2013 rok. Kancelaria Biegłych Rewidentów „Konto” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 17, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 327.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27 czerwca 2013 r.

  Numer raportu: RB 13/2013   Sporządzono: 2013-06-28  

  Zarząd Alma Market SA podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.

  zobacz szczegóły
 • Uchwały podjęte przez ZWZA Alma Market SA w dniu 27 czerwca 2013 roku, informacja o odstąpieniu przez ZWZA Alma Market SA od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad oraz o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

  Numer raportu: RB 12/2013   Sporządzono: 2013-06-28  

  Zarząd Alma Market S.A. podaje w załączonym pliku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

  Numer raportu: RB 11/2013   Sporządzono: 2013-06-27  

  Zarząd Alma Market SA („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 2 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami.

  zobacz szczegóły
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ALMA MARKET SA

  Numer raportu: RB 10/2013   Sporządzono: 2013-05-31  

  Zarząd ALMA MARKET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów nr 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 19474, („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”),  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2013, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie w budynku przy ulicy Armii Krajowej 28.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 09/2013   Sporządzono: 2013-04-19  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Jerzego Mazgaja, który poinformował o dokonaniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku transakcji nabycia 2 730 akcji zwykłych na okaziciela Alma Market S.A. po średniej cenie 30,50 zł za 1 akcję w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na GPW.

  zobacz szczegóły
 • Zbycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 08/2013   Sporządzono: 2013-04-19  

  Zarząd Alma Market S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej, która poinformowała o dokonaniu w dniu 12 kwietnia 2013 roku transakcji zbycia 2 730 akcji zwykłych na okaziciela Alma Market S.A. po średniej cenie 30,50 zł za 1 akcję w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na GPW.

  zobacz szczegóły
 • Nabycie akcji spółki

  Numer raportu: RB 07/2013   Sporządzono: 2013-04-09  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Jerzego Mazgaja, który poinformował o dokonaniu w dniu 2 kwietnia 2013 roku transakcji nabycia 15 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Alma Market SA po średniej cenie 31,50 zł za 1 akcję w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym na GPW.

  zobacz szczegóły
 • Transakcje na akcjach spółki

  Numer raportu: RB 06/2013   Sporządzono: 2013-04-09  

  Zarząd Alma Market SA informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego Mariusza Wojdona, który poinformował o dokonaniu transakcji zbycia i nabycia akcji zwykłych na okaziciela spółki Alma Market SA.

  zobacz szczegóły
 • Zawarcie znaczących umów

  Numer raportu: RB 05/2013   Sporządzono: 2013-04-04  

  Zarząd Alma Market S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2013 roku podpisał umowy najmu lokali z przeznaczeniem na obiekty handlowe Alma Delikatesy.

  zobacz szczegóły
 • Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

  Numer raportu: RB 04/2013   Sporządzono: 2013-03-26  

   

  Zarząd Alma Market S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych przekazanych w 2012 roku. Ponadto spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem: www.almamarket.pl.

  zobacz szczegóły
 • Ujawnienie informacji poufnej

  Numer raportu: RB 03/2013   Sporządzono: 2013-03-06  

  I.
  Zarząd ALMA MARKET SA („Spółka”) informuje, że dnia 6 marca 2013 roku Spółka podpisała porozumienia określające Główne Warunki Najmu dwóch lokali handlowych ze spółką PAIGE INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

  zobacz szczegóły
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

  Numer raportu: RB 02/2013   Sporządzono: 2013-01-30  

  Zarząd ALMA MARKET SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:
  I. Terminy przekazywania "rozszerzonych" skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr):
  - za I kwartał 2013 roku – 14 maja 2013 (wtorek)
  - za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 (czwartek).

  zobacz szczegóły
 • Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%

  Numer raportu: RB 01/2013   Sporządzono: 2013-01-07  

  Zarząd ALMA MARKET SA, zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informuje, że otrzymał datowane na 4 stycznia 2013 roku zawiadomienie od PZU Asset Management S.A. z siedzibą w Warszawie

  zobacz szczegóły

TAGI