Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym

Numer raportu: RB 22/2013   Sporządzono: 2013-11-18  Zarząd Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje poniższą informację, w związku z subskrypcją prywatną 1 112 000 (słownie: jeden milion sto dwanaście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) zł każda, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 lipca 2008 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 48/2008.  

Akcje powyższe od momentu emisji były przedmiotem sukcesywnej, dokonanej w czterech transzach rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz przedmiotem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Każdorazowo o tych zdarzeniach Spółka informowała w formie następujących raportów bieżących 22/2009, 06/2011, 08/2011, 09/2011, 06/2012, 10/2012, 11/2012, 19/2013, 20/2013, 21/2013.

W związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji serii F, działając na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Spółka podaje do wiadomości:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji – 30 września 2008 r.
Data zakończenia subskrypcji – 30 września 2008 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:
30 września 2008 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
1.112.000 akcji.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie nastąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
1.112.000 akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
1.112.000 akcji.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Cena nabycia jednej akcji wynosiła 59,74 zł

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje objął 1 inwestor.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje objął 1 inwestor.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje nie były przedmiotem umowy o subemisję i nie były obejmowane przez subemitentów.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji wyniosła 66.430.880,00 zł.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 50 tys. złotych, w tym:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 11 tys. złotych
b) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
c) Sporządzenie prospektu emisyjnego: nie dotyczy,
d) Promocja oferty: nie dotyczy,
e) Inne koszty: 39 tys. złotych.
Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: poniesione koszty związane z emisją w wysokości 19 tys. złotych wpływają na obniżenie kapitału zapasowego Spółki, natomiast pozostałe koszty w wysokości 31 tys. złotych zostały ujęte w kosztach okresów, w których były poniesione.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję wynosi 0,04 zł.

TAGI