Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

 

 

UCHWAŁA ZARZĄDU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKIZarząd spółki ALMA MARKET SA w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Krakowa  –  Śródmieścia  w  Krakowie,  Wydział  XI Gospodarczy  –  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000019474  („Spółka”), niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Firma Spółki brzmi: ALMA MARKET Spółka Akcyjna.

§2.
Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§3.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§4.
Przedmiotem  działania  Spółki  jest  prowadzenie  działalności  handlowej,  usługowej,  wytwórczej  i
budowlanej na rachunek własny lub w formie pośrednictwa w zakresie:
a)  rzemiosł  branż  metalowych,  precyzyjnych,  motoryzacyjnych,  budowy  maszyn  i  urządzeń elektronicznych  i  elektrotechnicznych,  tele- i  radiomechaniki,  materiałów  budowlanych, drzewnych, papierniczych, farmaceutycznych, chemicznych, petrochemicznych, perfumeryjno - kosmetycznych,  odzieżowych,  spożywczych,  projektowania  maszyn,  urządzeń  i  procesów technologicznych, dzierżawy, najmu i leasingu samochodów i innych maszyn i urządzeń,
b)  działalności  innowacyjno-wdrożeniowej,  organizacji  obrotu  i  wdrażania  osiągnięć  naukowo-technicznych i artystycznych,
c)  doradztwa  ekonomiczno-finansowego,  doradztwa  technicznego,  informacji  naukowo-technicznej, opinii, ekspertyz, serwisu,
d)  handlu,  reklamy,  doradztwa  handlowego,  kompletacji  i  koordynacji  dostaw,  organizacji produkcji i świadczenia usług,
e)  działalności wydawniczej i usług poligraficznych,
f)  plastyki, fotografii, zapisu dźwięku i obrazu oraz rozpowszechniania nagrań,
g)  usług wystawienniczych, promocyjnych i marketingowych,
h)  gastronomii, hotelarstwa, usług campingowych i turystycznych w tym prowadzenie biur podróży oraz organizacji wypoczynku,
i)  organizacji i obsługi kongresów, zjazdów i sympozjów,
j)  projektowania,
k)  usług komunalnych, porządkowych i ochrony mienia,
l)  produkcji rolniczej i spożywczej, m)  produkcji i dystrybucji wyrobów alkoholowych,
n)  świadczenia usług medycznych i stomatologicznych,
o)  wynajmu i wydzierżawiania nieruchomości.

 
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I OBLIGACJE

§ 5.
1.  Kapitał  zakładowy  wynosi  11.060.990,00  zł  (jedenaście  milionów  sześćdziesiąt  tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
1.1.  600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.2.  2.367.000  (dwa  miliony  trzysta  sześćdziesiąt  siedem  tysięcy)  akcji  zwykłych  na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.3.  249  990  (dwieście  czterdzieści  dziewięć  tysięcy  dziewięćset  dziewięćdziesiąt)  akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.4.  1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.5.  100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, powstałych w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
1.6.  1.112.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda;
1.7.  132.000 (sto trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł  (jeden  złoty)  każda  (powstałe  w  wyniku  warunkowego  podwyższenia  kapitału zakładowego);
1.8.  5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 
2.  Spółka  może  podwyższać  kapitał  zakładowy  w  drodze  emisji  nowych  akcji  albo  w  drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
3.  Podwyższanie wartości nominalnej akcji może następować poprzez przenoszenie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy.
4.  Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 300.000,00 złotych, w tym:
    1. warunkowe  podwyższenie  do  kwoty  nie  większej  niż  100.000,00  złotych  zostaje dokonane poprzez emisję do 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej  1  złoty  każda  i  łącznej  wartości  nominalnej  nie  większej  niż  100.000,00
złotych  w  celu  zapewnienia  objęcia  akcji  serii  E  przez  obligatariuszy  będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa, a tym samym osobami uprawnionymi w  rozumieniu  programu  motywacyjnego  uchwalonego  przez  Walne  Zgromadzenie  w
dniu 6 maja 2004 roku;
    2. warunkowe  podwyższenie  do  kwoty  nie  większej  niż  200.000,00  złotych  zostaje dokonane poprzez emisję do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej  1  złoty  każda  i  łącznej  wartości  nominalnej  nie  większej  niż  200.000,00
złotych w celu zapewnienia objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów będących uczestnikami  programu  motywacyjnego  uchwalonego  przez  Walne  Zgromadzenie  w dniu 25 lipca 2008 roku.

 

§5a
1.  Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w granicach kapitału docelowego.
2.  Do  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  granicach kapitału  docelowego jest  upoważniony Zarząd,  w  okresie  do  dnia  4  stycznia  2019  roku.  Upoważnienie  Zarządu  do  podwyższenia kapitału  zakładowego  uprawnia  również  do  emitowania  warrantów  subskrypcyjnych, z terminem  wykonania  prawa  zapisu  upływającym  nie  później  niż  okres,  na  który  zostało udzielone upoważnienie.
3.  Zarząd  jest  upoważniony  do  podwyższenia  kapitału  zakładowego  w  ramach  kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 4.170.742,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.
4.  Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń,  w granicach określonych w ust. 3. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
5.  Zarząd nie może wydać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
6.  Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały i po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki,  w  szczególności  związanych  z restrukturyzacją  przedsiębiorstwa  Spółki  w  ramach postępowania sanacyjnego.
7.  Zarząd  upoważniony  jest  do  pozbawienia  dotychczasowych  akcjonariuszy  prawa  poboru  w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
8.  Uchwała  Zarządu  o  podwyższeniu  kapitału  zakładowego  wymaga  formy  aktu  notarialnego.
Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.


§6.
1.  Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2.  Akcje serii A (akcje założycielskie) są akcjami imiennymi. Akcje przyszłych emisji mogą być akcjami imiennymi i (lub) na okaziciela.
3.  Do Akcji serii A przywiązane są następujące uprawnienia:
a)    każda  akcja  serii  A  daje  prawo  do  5-ciu  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
b)    każda  akcja  serii  A  daje  prawo  pierwszeństwa  jej  spłaty  przy  podziale  majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki,
c)   dodatkowo  każda  akcja  serii  A  uczestniczy  w  podziale  połowy  majątku  Spółki pozostałego  ewentualnie  po  opłaceniu  wszystkich  akcji,  druga  połowa  tej  nadwyżki dzielona jest w równych częściach pomiędzy wszystkie akcje (w tym akcje serii A).
4.  Akcje serii A mogą być wydawane akcjonariuszom pojedynczo i w odcinkach zbiorowych. W celu wydania akcji serii A Spółka złoży je do depozytu w banku lub innej powołanej do tego celu  instytucji  i  spowoduje  wydanie  akcjonariuszom  imiennych  świadectw  depozytowych.
Świadectwo  depozytowe  jest  wyłącznym  dowodem  stwierdzającym  uprawnienia  do rozporządzania akcją i wykonywania innych praw z akcji.
5.  Zbycie  akcji  imiennych  wymaga  zezwolenia  Spółki.  Prawo  pierwszeństwa  zakupu  akcji imiennych mają akcjonariusze posiadacze akcji serii A. Szczegółowe zasady obrotu akcjami imiennymi ustala Rada Nadzorcza.
6.  W razie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela wygasa uprzywilejowanie tych akcji wymienione w § 6 ust.3. oraz ograniczenia o których mowa w § 6 ust.5.
7.  Prawo poboru akcji uprzywilejowanych co do głosu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane co do głosu. W przypadku emisji akcji zwykłych i uprzywilejowanych co do  głosu,  prawo  poboru  akcji  uprzywilejowanych  co  do  głosu  przysługuje  akcjonariuszom posiadającym akcje uprzywilejowane co do głosu.
8.  Spółka może wydawać promesy akcyjne tj. przyrzeczenie przydziału akcji.
9.  Akcje spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§7.
1. Spółka może emitować obligacje imienne jak i na okaziciela.
2. Emitowane przez Spółkę obligacje mogą być obligacjami zamiennymi lub obligacjami z prawem pierwszeństwa.


IV. ORGANY SPÓŁKI

§8.
Organami Spółki są :

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§9.
1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Zarząd powoływany jest i odwoływany przez Radę Nadzorczą
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

§10.
1. W umowach pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
2. W trybie określonym w ust. 1 dokonuje się innych czynności związanych z wykonaniem umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§11.
1.  Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszym Statutem  do  kompetencji  Walnego  Zgromadzenia  lub  Rady  Nadzorczej  należą  do  zakresu działania Zarządu.
3.  Zarząd  uprawniony  jest  do  nabywania  oraz  zbywania  nieruchomości  lub  udziału  w nieruchomości,  prawa  użytkowania  wieczystego  lub  udziału  w  prawie  użytkowania wieczystego  nieruchomości  bez  konieczności  uzyskania  zgody  walnego  zgromadzenia,  za zgodą Rady Nadzorczej. Jeżeli cena netto sprzedaży lub nabycia nie przekracza 20% kwoty kapitałów  własnych  Spółki  na  zawarcie  umowy  nie  jest  wymagana  również  zgoda  Rady Nadzorczej.  Wysokość  kapitałów  własnych  ustalana  jest  na  podstawie  ostatniego  rocznego sprawozdania finansowego Spółki zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
4.  Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§12.
1. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są:
- w przypadku Zarządu jednoosobowego - członek Zarządu samodzielnie;
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest uchwała Zarządu Spółki podjęta jednomyślnie.

B. RADA NADZORCZA

§13.
1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej, w liczbie nie mniejszej niż pięć osób, wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
6. W skład Rady Nadzorczej mogą być powołani akcjonariusze lub osoby spoza ich grona. W szczególności w skład Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby niezależne. Przez osobę spełniającą kryteria niezależności uznaje się osobę, która:
a) nie jest członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;
c) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem, że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);
d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny;
e) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną lub zależną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej lub zależnej;
g) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
h) nie pełniła funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje;
i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)-h).

§14.
1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki lub członek nowej Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§15.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Do zawieszania Prezesa Zarządu, wymagana jest jednomyślna uchwała Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 388 §4 Kodeksu spółek handlowych.

§16.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
3. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, niniejszy Statut i Regulamin Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.

§17.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§18.
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną  dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  tego zgromadzenia
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§19.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd.

§20.
Każda akcja na okaziciela daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.
 Akcje imienne serii A dają na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do pięciu głosów.

§21.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§22.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§22-1.
Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach zależnych.


V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§23.
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§24.
1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§25.
1. Spółka tworzy następujące kapitały:
    1/ kapitał zakładowy
    2/ kapitał zapasowy,
    3/ kapitał rezerwowy.
2. Spółka dokonuje odpisów w ciężar kosztów na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

§26.
1. Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminach określonych prawem po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe.

§27.
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
    1/ odpisy na kapitał zapasowy,
    2/ inwestycje,
    3/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
    4/ dywidendę dla akcjonariuszy,
    5/ inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§28.
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29.
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w wydawnictwach przeznaczonych, zgodnie z wymogami prawa, dla danego rodzaju ogłoszeń.


Kraków, dnia 24 stycznia 2017 roku


Zarząd Spółki:
 
 
____________________
Rafał Dyląg – Prezes Zarządu