Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Regulamin WZAREGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
Regulamin Walnego Zgromadzenia Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie


1. Postanowienia Ogólne:

1.1. Walne zgromadzenie ALMA MARKET SA („Spółka”) z siedzibą w Krakowie, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki oraz na podstawie niniejszego regulaminu, określającego tryb obradowania Walnego Zgromadzenia i podejmowania uchwał („Regulamin”).

1.2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia:

2.1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach określonych przez Kodeks spółek handlowych, inne przepisy prawa oraz statut Spółki.

3. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego:

3.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

3.2. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się przewodniczącego. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

3.3. Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego powinna zostać sporządzona lista obecności, która po podpisaniu przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z uczestników przedstawia, i służących im głosów.

4. Komisja Skrutacyjna:

4.1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór komisji skrutacyjnej.

4.2. Wybór komisji skrutacyjnej odbywa się w następujących etapach:
a) zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona;
b) podjęcie uchwały w przedmiocie zamknięcia listy kandydatów do komisji skrutacyjnej;
c) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków komisji skrutacyjnej; głosowanie jest tajne; Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborach do komisji skrutacyjnej;
d) do komisji skrutacyjnej wchodzi 3 kandydatów z listy, którzy uzyskają największą ilość głosów; w przypadku, gdy lista kandydatów, o której mowa w lit. b) powyżej obejmuje 3 osoby, wówczas przewodniczący zarządza głosowanie na listę kandydatów;
e) komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami komisji.

4.3. Do kompetencji komisji skrutacyjnej należy obliczanie oddanych głosów.

5. Udział w Walnym Zgromadzeniu:

5.1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Stosuje się domniemanie, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5.2. Członek zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

5.3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członka zarządu lub członka rady nadzorczej Spółki, należy przedstawić odpowiednie wyjaśnienie. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie przez zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

6. Obrady:

6.1. Obradami kieruje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

6.2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą prowadzić dyskusję po zreferowaniu przez przewodniczącego każdego punktu porządku obrad lub kilku z nich łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, uwzględniając między innymi wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia.

6.3. Przewodniczący powinien umożliwić każdemu z uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Wypowiedź nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty.

6.4. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością zgłoszeń członkom zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz referentowi danej sprawy lub innym uczestnikom Walnego Zgromadzenia.

6.5. Po zakończeniu dyskusji nad każdym punktem porządku obrad lub nad kilkoma punktami, zgodnie z pkt. 6.2., przewodniczący ogłasza, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.

6.6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, pomimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

6.7. Do wniosków porządkowych należą wnioski co do kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności odnośnie:
a) zmiany kolejności poszczególnych punktów porządku obrad;
b) usunięcia poszczególnych punktów z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad; uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany; Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej kwalifikowaną większością głosów określoną statutem Spółki;
c) zamknięcia listy mówców;
d) zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia; uchwała w tej sprawie zapada większością 2/3 głosów; łącznie przerwy nie mogą trwać jednak dłużej niż 30 dni;
e) odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
f) ograniczenia czasu wystąpienia;
g) głosowania bez przeprowadzenia dyskusji.

6.8. Odrzucony wniosek formalny nie może być ponownie zgłoszony w toku dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

6.9. W trybie, o którym mowa w pkt. 6.6. i 6.7. nie mogą być podejmowane uchwały, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

6.10. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

6.11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań przewodniczącego, do których jest uprawniony lub zobowiązany przepisami prawa.

7. Głosowanie:

7.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki nie stanowią inaczej.

7.2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 7.3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub przy wykorzystaniu środków technicznych. W ramach głosowania jawnego przewodniczący Walnego Zgromadzenia wzywa do oddania głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.

7.3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Tajne głosowanie odbywa się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków technicznych. Ilość oddanych głosów odnotowuje się w protokole Walnego Zgromadzenia.

7.4. Akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

7.5. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach, przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Oświadczenie w tej kwestii może być złożone pisemnie lub ustnie. Kandydatów zgłaszają akcjonariusze, członkowie zarządu Spółki lub członkowie rady nadzorczej Spółki, obecni na Walnym Zgromadzeniu. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

7.6. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

7.7. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej Spółki powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut Spółki przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

7.8. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu taką część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

7.9. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, o której mowa w pkt 7.8., obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7.10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 7.7. nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

7.11. W głosowaniu grupami, każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów i ograniczeń, z wyjątkiem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

8. Protokoły:

8.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

8.2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, uprawnionych do głosowania. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

9.1. W przypadku, gdy Kodeks Spółek Handlowych przewiduje prawo do udzielenia pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej lub do wykonywania prawa głosu w formie elektronicznej bez wymogu użycia bezpiecznego podpisu, akcjonariusz uprawniony będzie do zawiadomienia Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi w pkt.9.2.-9.5. poniżej.

9.2. Przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.almamarket.pl formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesyłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

9.3. Akcjonariusz, który chce udzielić pełnomocnictwa w wyżej wymienionej formie,  zwraca się osobiście lub na piśmie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umożliwią akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiązuje się zachować w poufności nadany mu login i hasło. Login i hasło przesyłane są akcjonariuszowi przesyłką listową lub kurierską na podany przez niego w żądaniu adres. Akcjonariusz może zmienić hasło samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej.

9.4. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu.

9.5. Szczegółowe zasady wdrożenia powyższej procedury określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może wedle własnego uznania wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.

10. Postanowienia Końcowe:

10.1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

10.2. Obsługę biurową Walnego Zgromadzenia zapewnia Spółka.

10.3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, aby niniejszy Regulamin był publicznie dostępny.

10.4. Regulamin wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po podjęciu uchwały o jego przyjęciu.

Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony 30.06.2003 roku, zawierający wprowadzone zmiany przez Walne Zgromadzenie 19 czerwca 2009 roku uchwałą nr 21/06/2009.
 

TAGI