Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Działając na podstawie paragrafu 29 Regulaminu Giełdy Zarząd Alma Market S.A. informuje, że stan faktyczny istniejący w Spółce w dniu przekazania niniejszego raportu powoduje naruszenie zasad ładu korporacyjnego wynikających z „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” w następującym zakresie:


- całkowite odstępstwo od zasady III.6: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.


Uzasadnienie odstępstwa: skład Rady Nadzorczej Spółki powoływany jest przez jej Walne Zgromadzenie i tym samym stanowi odzwierciedlenie aktualnego rozkładu głosów w Spółce. W opinii Spółki uzasadnione jest, aby interesy akcjonariuszy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału, także w zakresie odpowiedniej reprezentacji ich interesów za pośrednictwem przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Obecnie pozostawanie jednego członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności zapewnienia należyte  wykonywanie obowiązków przez Radę Nadzorczą.