Informacja o plikach cookies

Alma Market SA właściciel platformy www.alma24.pl oraz www.almamarket.pl, wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych oraz reklamowych. Przystępując do korzystania z platformy, możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli nie dokonasz zmiany ustawień, przeglądanie platformy nastąpi z wykorzystaniem wymienionych plików.

Raporty bieżące


« Powrót do listy raportów

Zawarcie znaczącej umowy

Numer raportu: RB 74/2004   Sporządzono: 2004-12-02  ALMA MARKET SA informuje, że w dniu 1 grudnia 2004 roku została zawarta warunkowa umowa przedwstępna sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz budynków stanowiących odrębny przedmiot własności na rzecz „BLACK RED WHITE” SA z siedzibą w Biłgoraju.

Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego i dotyczy zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przez ALMA MARKET SA na rzecz „BLACK RED WHITE” SA prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie przy ulicy Pilotów 6 o łącznej powierzchni 6 866 m2 oraz prawa własności budynków i budowli z przeznaczeniem na handel meblami, gdzie dotychczas ALMA MARKET SA prowadzi również tego typu działalność handlową.

Umowa zawiera zobowiązanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży przez ALMA MAREKT SA wymienionej nieruchomości za cenę 12 600 tys. zł netto plus podatek VAT. Umowa przewiduje obowiązek zapłaty zaliczki w kwocie 3 843 tys. zł w terminie 2 dni od dnia jej podpisania. Zaliczka ulegnie zwróceniu przez ALMA MARKET SA w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zwrot zaliczki został zabezpieczony oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Strony umowy zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej 30 grudnia 2004 roku.

W umowie przedwstępnej zawarte zostało postanowienie dotyczące kary umownej w wysokości 3 843 tys. zł, płatnej przez jedną ze stron, drugiej stronie, gdy niezawarcie umowy przerzeczonej nastąpiło na skutek okoliczności, za które jedna ze stron ponosi winę. Kara umowna nie wyłącza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Umową przedwstępną sprzedaży zostały objęte budynki obiektu handlowego „Wnętrze Plus”. Umowa przedwstępna sprzedaży podpisana ze spółką „BLACK RED WHITE” SA przewiduje przejęcie pracowników spółki, którzy są zatrudnieni w obiekcie „Wnętrze Plus” w Krakowie. Ponadto umowa przedwstępna przewiduje, że w umowie przyrzeczonej sprzedaży zostaną zawarte postanowienia o sprzedaży przez ALMA MARKET SA na rzecz „BLACK RED WHITE” SA lub jej spółki zależnej towarów obiektu „Wnętrze Plus” w takiej ilości, której maksymalna łączna cena nie przekroczy 2 000 tys. zł netto plus podatek VAT.

Umowa przedwstępna sprzedaży części nieruchomości spółki w Krakowie przy ulicy Pilotów 6, jest zgodna ze strategią rozwoju spółki, polegającą na powiększaniu i ujednolicaniu prowadzonej działalności handlowej w zakresie sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych o szybkiej rotacji (FMCG), poprzez otwieranie nowych obiektów handlowych typu ALMA.

W wyniku zawarcia umowy przyrzeczonej ALMA MARKET SA pozyska dodatkowe środki przeznaczone na realizację strategii rozwoju. Przy czym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz budynków stanowiących odrębny przedmiot własności nie będzie mieć istotnego wpływu na wynik spółki w 2004 roku, natomiast będzie pozytywnie wpływać na wyniki spółki w kolejnych latach działalności.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych ALMA MARKET SA.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RRM GPW

TAGI